Zaanse Schans

Bijna drie en half jaar is er gesproken en gewerkt aan de “Ontwikkelstrategie Zaanse Schans” waar de Raad de komende weken een zienswijze op mag geven.

Voor de PvdA is het behoud van de authenticiteit van Zaanse Schans één van de belangrijkste pijlers van het document. Het in stand houden van het karakter van een buurt anno 1850 staat daarbij centraal. Dat houdt ook in dat eventuele groei van commercie en het plaatsen van nieuwe gebouwen en replica’s alleen met grote zorgvuldigheid kan gebeuren

De Zaanse Schans kenmerkt zich door Wonen, Werken en Bezoeken. Echter, indien de stakeholders er niet in slagen, of bereid zijn om, gezamenlijk het bezoek te reguleren en op verantwoorde wijze te spreiden, kan dit ertoe leiden dat de woonfunctie in het geding komt. De PvdA denkt dat wonen op de Zaanse Schans, in de huidige situatie met onvoldoende gelijkgestemdheid, en waar de commercie ongestuurd oprukt, op termijn niet mogelijk en verantwoord is.

Een ontwikkelstrategie moet ook uitvoerbaar zijn. Daarom moet er een financieel (verdien)model worden opgesteld. Hierin maak je zichtbaar hoe de kosten en baten van de strategie zijn verwerkt. Je maakt dus duidelijk  welke partij waarvoor verantwoordelijk is en wie welke kosten voor zijn of haar rekening neemt. Tot op heden zijn de stakeholders op de Zaanse Schans er niet in geslaagd hier afspraken over te maken.

De PvdA kan zich vinden in de visie zoals deze nu voorligt, dit is een goede basis voor een vervolg. Wanneer diverse stakeholders op de Schans zich echter blijven onttrekken aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een verdienmodel te komen lijkt het een papieren tijger te worden. Daarmee rijst de vraag wat een positieve zienswijze nog waard is? Wij gaan er dan ook vanuit dat partijen die een dusdanig belangrijk en winstgevend gebied exploiteren met elkaar in staat moeten zijn hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. En dus stuk voor stuk verder te kijken dan hun korte termijn eigen belang, voor hun belang op de langere termijn.

Om de kwaliteit van wonen op de Zaanse Schans en de omgeving te borgen rest de Gemeente anders niets anders dan strenger te gaan handhaven op overtredingen op grond van bestaande verordeningen m.b.t.  reclame uitingen, verkeer, parkeren, veiligheid schoolgaande kinderen etc. Dat zou niet nodig moeten zijn, er liggen veel meer kansen, voor een succesvolle, authentieke Zaanse Schans en alle partijen die er bij betrokken zijn.

Tjeerd Pietersma,
PvdA

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­