Eylem, wordt leraar in Zaanstad

Extra geld onderwijs goed begin, maar crisis is nog lang niet bezworen. Zo begint het artikel waarin ook ons Zaanse raadslid Eylem Koseoglu haar visie geeft op de onderwijsproblematiek en de acties die zij hierin heeft ondernomen. Lees hieronder haar bijdrage over de 4-daagse schoolweek en het leraren tekort.

Zaanstad is een van de gemeenten waar tijdelijk een 4-daagse schoolweek is ingevoerd. Als het aan raadslid Eylem Koseoglu had gelegen, had dat voorkomen kunnen worden. ‘Ouders benaderden ons al eerder, en naar aanleiding daarvan hebben we mondelinge vragen gesteld. De wethouder wist van niets, andere fracties vonden het niet hun probleem. Tot in het nieuws kwam dat er door het lerarentekort een 4-daage schoolweek werd ingevoerd. Wij hebben toen een motie ingediend waarin het college is opgeroepen om met het schoolbestuur een plan te maken om meer zij-instromers te werven en op te leiden.

Daarmee zijn uiteindelijk de vacatures ingevuld, vertelt Koseoglu. ‘De 4-daagse schoolweek is nu gelukkig verleden tijd. Ook hebben we brugfunctionarissen aangesteld voor een aantal wijken met multi-problematiek. Deze mensen vormen een verbinding tussen ouders en de school en leraar. Ze helpen leerkrachten met het organiseren van ouderbetrokkenheid, zodat de leerkracht tijd over houdt voor andere zaken. Dat werkt goed. In december komt het college met een plan met lange termijn maatregelen naar de raad.’

Koseoglu: ‘Het vak moet meer status krijgen’

Koseoglu is verbaasd over de houding van andere fracties toen ze de problemen aankaartte. ‘Het was niet makkelijk om hier steun voor te krijgen in de raad. Raadsleden vonden het niet een taak van de gemeente. Maar we gaan over onderwijsachterstandenbeleid, over leerlingenvervoer en over leerplicht. En het is niet verboden om je met andere onderwijszaken te bemoeien. Het gaat om onze kinderen, om de toekomst van onze stad. Je kunt daar niet voor wegkijken.’

Actieve inzet van gemeenten heeft wel een keerzijde, merkte ze. ‘Ik stond op het station in Zaandam en zag een advertentie “Word leraar in Amsterdam”. Maar wij hebben die leraren ook nodig! We moeten niet met elkaar gaan concurreren om de leerkrachten. We moeten regionaal samen werken, zodat we er allemaal beter van worden.’

Uiteindelijk is landelijke inzet op extra salaris nodig, zegt het raadslid. ‘De salarissen moeten omhoog, maar dat is niet alles. Er moet een deltaplan komen om het onderwijs nieuw elan geven. We moeten

eylem onderwijs hart

kijken naar de opleiding, de toelatingseisen. Het vak moet meer status krijgen. We willen goede, kundige leerkrachten voor onze kinderen. In ons rijke Nederland is dat niet meer vanzelfsprekend. We moeten goed nadenken hoe we dat gaan aanpakken.’

Lees het hele artikel met onder andere bijdragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman op de site van Centrum voor Lokaal Bestuur.

Partij van de Arbeid steekt leraren hart onder de riem.

De PvdA Zaanstad staat pal achter de leraren en deelde in de aanloop naar de staking van 6 november, taartjes in de vorm van een hart uit bij een aantal scholen. Raadslid en woordvoerder onderwijs Eylem Koseoglu bracht samen met Melle Has taart naar haar eigen oude basisschool OBS Et Buut. Het is belangrijk dat de leraren steun krijgen voor hun actie. De mensen die in het onderwijs werken zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor onze kinderen. Zij verdienen beter en het is goed dat ze daar weer de straat voor op gaan. Het wordt tijd dat het kabinet eindelijk luistert naar de leraren, ouders en kinderen.

Het lerarentekort groeit elke dag. Scholen zijn genoodzaakt over te gaan tot vierdaagse schoolweken en dreigen over een paar jaar kinderen pas vanaf 5 jaar aan te kunnen nemen. Er worden klassen naar huis gestuurd of verdeeld over andere – toch al volle – klassen.

Eylem Koseoglu vertelt over haar onderwijs portefeuille

Bij ProDemos legt Eylem uit hoe zij het onderwijsdossier op de lokale politieke agenda heeft gezet.

 

Klimaatnerd Diederik Samsom

Voormalig Greenpeace-activist en PvdA-leider Diederik Samsom ziet onze duurzame toekomst – ondanks dat er veel moet gebeuren om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen – zonnig tegemoet. “Er is hoop, maar we moeten ons niet laten ontmoedigen door de berg die we nog moeten beklimmen”, stelt Diederik, nu voorzitter van de klimaattafel Gebouwde omgeving.

Diederik Samsom noemt zichzelf een echte klimaatnerd. “Maar de afspraak die onze regering met het Klimaatakkoord heeft gemaakt om in 2030 49 procent CO2-reductie te hebben gehaald, laat zelfs mij koud. Het is zorgvuldig, gedegen en noodzakelijk, maar ook zielloos. Niemand wordt gedreven door een percentage of jaartal.”

Waar wordt Diederik dan wel door gedreven?

Lees het verder op MaatschapWij

De vooruitgang van duurzame energie laat zien dat het kantelpunt snel is bereikt als politieke, economische en maatschappelijke krachten dezelfde kant op bewegen. En daar kan iedereen aan bijdragen volgens Diederik. “Een mens is in al die velden actief. Als stemmer in de politiek kun je je stem geven aan een partij die de goede kant op beweegt. Als consument kun je bepaalde spullen en diensten wel of juist niet kopen. En als onderdeel van de maatschappij is elke kleine bijdrage die je levert een stap in de goede richting. Als iedereen drie keer meehelpt, dan kan de verandering ook drie keer zo snel gaan.”

Benieuwd naar waarom Diederik Samsom de toekomst hoopvol tegemoet ziet? Bekijk het videoportret:

Regie op de woningmarkt

ZAANDAM - Zaanstad is in trek en de woningnood is hoog. De jonge generatie maakt weinig kans op een woning en de oude generatie bewoont een huis dat niet altijd meer past bij hun behoeftes. Dit vraagt om ambitie en daadkracht van de gemeente. In de 'Woonvisie Metselen aan het Zaanse Mozaïek' en de 'Uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024', worden de doelstellingen en concrete acties voor de komende jaren gepresenteerd aan de gemeenteraad.

"We zijn bezig met een flinke inhaalslag. Onze ambities zijn duidelijk en we hebben heldere kaders voor de uitvoer," zegt wethouder Songül Mutluer (Wonen en Bouwen). "We pakken regie en sturen de markt om nieuwbouw te versnellen en een divers aanbod te creëren voor elke portemonnee. Ook zetten we alles op alles zodat de kwaliteit van bestaande woningen verbetert. Alle Zaankanters verdienen een eerlijke kans op een passende en betaalbare woning."

De markt sturen en aandacht voor specifieke doelgroepen

Dwars door alle actieprogramma's heen, is er speciale aandacht voor specifieke doelgroepen: lage- en middeninkomens, jongeren en starters, ouderen en kwetsbaren. Wethouder Mutluer: "Voor deze doelgroepen nemen we extra maatregelen. Ook willen we meer woningen ten goede laten komen aan Zaanse woningzoekenden."

regie op de woningmarktEen greep uit de voorgestelde maatregelen:

Een groei in de nieuwbouwproductie van 600 naar 1000 woningen per jaar, waarvan 300 sociale huurwoningen en 100 betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en lage middeninkomens, bijvoorbeeld via BKZ (Betaalbare Koop Zaanstad). Ook komen er jaarlijks 175 gelijkvloerse seniorenwoningen en worden nieuwe woon(zorg)vormen toegevoegd.

Een eerlijke verdeling van de woningvoorraad. Onder andere is 10% van de nieuwe sociale huurwoningen gereserveerd voor jongeren en kwetsbaren. Er komt een experiment om de inschrijfleeftijd voor Zaanse jongeren te verlagen naar 16 jaar. Er komen 35 nieuwe sociale huurwoningen specifiek voor ouderen. Inwoners die een sociale huurwoning verlaten, kunnen voorrang krijgen op een middeldure vrije sector woning.

Een kwaliteitsslag op de bestaande woningvoorraad. Veel woningeigenaren krijgen te maken met zowel een slechte fundering als een hoog energieverbruik. Niet iedereen kan dit op eigen kracht aanpakken en daar zal de gemeente nog meer ondersteunen. We gaan voor een oplopende toename van het funderingsherstel richting 300 woningen per jaar rond 2021. De inzet is veilige, levensloopbestendige en aargasvrij-klare woningen.

Wonen is meer dan woningen alleen

Uit de nieuwe plannen wordt duidelijk dat de gemeente de woningbouwopgave aangrijpt als een kans om de leefbaarheid in de wijken te verhogen. "We sturen nadrukkelijk aan op meer diversiteit in de wijken. De juiste balans tussen koop en huur, vrije sector en sociaal. Zo gaan we gerichter toewijzen in wijken die al kwetsbaar zijn," aldus Wethouder Songül Mutluer.

Hierbij is het ook van belang dat woningen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Er komt een zelfbewoningsplicht van twee jaar bij nieuwe koopwoningen. Toeristische verhuur wordt beperkt tot maximaal 30 dagen per jaar. Woonfraude blijven we bestrijden.

Samen metselen aan het Zaanse mozaïek

Voor de nieuwe plannen sprak de gemeente met onder andere het Zaanse Bouwplatform, de woningbouwcorporaties en de huurdersorganisaties. Ook in het openbare Zaanstad Beraad kwam het onderwerp meerdere keren op de agenda. Vandaag zijn de nieuwe woonvisie en uitvoeringsagenda voorgelegd aan de gemeenteraad, voor het zomerreces wordt het besluit verwacht.

Wethouder Songül Mutluer: "Ik ben trots op de dit resultaat. We gaan het wonen in Zaanstad nóg aantrekkelijker maken; voor jong tot oud en naar behoefte voor alle inkomensgroepen. Met deze nieuwe agenda voor het Zaanse Mozaïek vallen de stukjes op hun plek. Wonen in Zaanstad doen we samen en in samenhang. Daar bouwen we de komende jaren op voort."

Bekijk hier de volledige 'Woonvisie Metselen aan het Zaanse Mozaïek" en de "Uitvoeringsagende Wonen 2019 - 2024".

Bron: Zaandams Dagblad

 Samen in actie tegen eenzaamheid

Heb je een goed idee of plan waarmee je bijdraagt aan bijvoorbeeld een socialer of duurzamer Zaanstad? Talloze organisaties bogen zich de afgelopen maanden over het verzoek van het Arie Lemsfonds. De jury heeft inmiddels de keuze bepaald en twee projecten uitgekozen.

Arie Lemsfonds kiest twee projecten

Mark Damman, vice voorzitter, vertelt: ‘We staan open voor inzendingen voor allerlei goede doelen, maar het doorbreken van isolement en eenzaamheid had wel onze voorkeur. Dit jaar zijn er meer dan vijftien aanvragen ingestuurd, dit waren er meer dan vorig jaar. Er waren grote verschillen in de aanvragen, dat kwam ook omdat we geen strak omlijnde definitie hadden hoe het aangeleverd moest worden. Hoe beter de onderbouwing van het plan, des te groter de kans.’

Wanneer je scoorde op de sleutelwoorden verbindend, overbruggen van tegenstellingen, de dialoog benutten, geen onderscheid tussen rangen en standen, bewust van de omgeving en idealistisch dan maakte het project of activiteit goede kans om uitgekozen te worden.

Een commissie van tien personen heeft de aanvragen besproken en beoordeeld. Uiteindelijk bleven er twee over, mooie initiatieven die een steuntje in de rug verdienen.

Lees meer over deze twee gekozen projecten op De Zaanse Verhalen

Songül over ‘haar’ wijk Poelenburg

Tijdens de stakeholdersbijeenkomst ‘Kwetsbare buurten’ van Eigen Haard op 10 mei 2019 sprak Songül Mutluer over ‘haar’ wijk Poelenburg.

Een paar weken geleden was de directie van de VNG op werkbezoek in Poelenburg in Zaanstad. De algemeen directeur van de VNG, Jantine Kriens, was ook mee. Zij is zelf opgegroeid in Poelenburg en voor haar was het een trip down memory lane. Ze schreef haar column erover in het VNG-magazine. Over het huis dat veel kleiner was dan in haar herinnering, en over de school die veel dichterbij was dan ze had gedacht. En over haar ouders die daar hun gezin startten, vol verwachting van wat de toekomst hen zou brengen.

Wim Kok (1938-2018)

Wim was in de tijd dat hij vakbondsman was heel belangrijk voor de werkstad Zaanstad en hij was vooral het idool van mijn moeder, die zijn stijl en bevlogenheid bewonderde. Toen hij de Partij van de Arbeid ging aanvoeren waren we daar allemaal heel verheugd over.  Zo schrijft Anneke Dok op De Orkaan in haar column "Geen woorden voor".

Songül Mutluer wethouder

Juriste Songül Mutluer is sinds 2006 raadslid van de gemeente Zaanstad. In 2010 werd ze lijsttrekker voor de PvdA. Zij is de jongste wethouder in het in mei van dit jaar geïnstalleerde college met als portefeuilles Wonen en Bouwen, Jeugd(zorg), Ouderen- en Minimabeleid. Lees het artikel van Guus Bauer over haar plannen en beweegreden in De Zaankanter.

Eenzame pionier meet fijnstof zelf

Oostzaan is nu nog een eenzaam vlekje op de kaart van Noord-Holland. Maar dat ene vlekje moet zich als een olievlek verspreiden over de provincie zodat er een heel netwerk in Noord-Holland ontstaat. Frank Aan uit Oostzaan is alvast begonnen, hij doe-het-zelft met een fijnstofmeetapparaat in z’n achtertuin. De pionier hoopt dat straks anderen zijn voorbeeld volgen.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­