Eelco Taams

Het College van Oostzaan is er zo’n half jaar na de verkiezingen in geslaagd om een collegeprogramma vast te stellen en presenteren. Los van de inhoud is het een glossy document geworden dat op een speciale avond aan het volk is gepresenteerd. Helaas kwam het volk niet opdagen, maar gelukkig was er wel wat aandacht van de media. De PvdA heeft de voorstellen bestudeerd en wil daar een reactie op geven.

Bijzonder is, dat het College geen raadsdebat over het programma wil voeren en de raadsfracties van de coalitie het daar mee eens zijn. Een belangrijk politiek document voor de komende 4 begrotingen kan toch niet onbesproken blijven in het hoogste orgaan in de lokale democratie! De oppositiepartijen hebben geborgd dat dat toch gebeurt. Natuurlijk komen de voorstellen als het goed is terug in de begroting maar het is belangrijk te weten wat de raad vindt en welk oordeel de raad velt voor er een begroting wordt aangeboden.

Hieronder hebben we enkele algemene opmerkingen en daarna komen drie belangrijke thema’s aan de orde.

Algemeen: Pak meer regie!

Het is een echt liberaal programma waarin de nadruk bij belangrijke zaken vooral ligt op faciliteren van initiatieven van particulieren, of samenwerkingsverbanden en in een onbegrensd vertrouwen op de markt, de civil society en zelfredzaamheid. Er worden veel onderzoeken voorgesteld en weinig concrete voorstellen gedaan en als je naar de planning kijkt kun je je afvragen wat er nu concreet tot stand gekomen zal zijn na 4 jaar, afgezien van projecten die al in het verleden op de rails zijn gezet..

De PvdA wil juist daar waar mensen in de knel komen een regisserende gemeente zien die verantwoordelijkheid pakt en zelf initiatieven neemt op punten als de woningnood, de jeugdzorg en de participatiewet. Dan toon je echt daadkracht. Wat ons betreft moet het College het op dergelijke punten over een andere boeg gooien.

Passende Volkshuisvesting is een gemeentelijke plicht

De eerste initiatieven in Oostzaan op gebied van volkshuisvesting werden voorgesteld door het eerste sociaaldemocratische raadslid een eeuw geleden (G.Kuiper voor de Volkskiesvereniging in 1908 die zich in 1909 bij de SDAP aansloot) en sindsdien is er veel tot stand gekomen. De huidige liberale coalitie laat de raad al geruime tijd wachten op de resultaten van een onderzoek naar mogelijke woningbouw locaties en kondigt in het programma aan dat ze daar nog tot 2022 voor nodig hebben. Men belooft de woningvoorraad uit te breiden en legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij initiatiefnemers uit de samenleving. Bij de locatie Cor Voet lijkt het, gezien de presentatie van het plan, alsof het college de ene hand in de zak van de woningzoekende steekt en de andere onder het dienblad voor de projectontwikkelaar, om met Lodewijk Asscher te spreken. Het college doet geen concrete voorstellen  voor de belangrijkste doelgroepen uit onze gemeenschap: starters (zowel koop als huur), senioren en vormen van begeleid wonen. Daar doet ‘de markt’ niets voor.

Natuurlijk zullen oude plannen zorgen voor uitbreiding van de voorraad en de voorgenomen verruiming van ‘wonen op vaders erf’ geeft ook lucht. Dat laatste vooral voor starters die ouders hebben die zich een groot erf kunnen veroorloven. Mensen met een klein tuintje of met

een huurwoning hebben hun kinderen niets te bieden. Daar moet de gemeente zijn plicht voor doen. De PvdA stelt voor in haar verkiezingsprogramma om de gemeentelijke grond ten noorden van de A10 te benutten voor de volkshuisvesting, bijvoorbeeld met paden waarlangs duurzame, energieneutrale waterwoningen voor starters kunnen worden gerealiseerd misschien gecombineerd met ontwikkelingen op gebied van toerisme en recreatie. En de gemeente kan zorgen voor ontwikkeling van aanleunwoning naast de Lishof.

Pak ook leegstand en onttrekking aan de woningvoorraad aan!

Tot slot ontbreekt een visie op de regionale samenwerking op het gebied van volkshuisvesting. Hoe kunnen we borgen dat Oostzaanse woningzoekenden met een kleine beurs ook bij de buren terecht kunnen? Door de huidige krapte is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Vooral bij de woonruimteverdeling moeten we het een en ander regelen.

Maak een lokaal sociaal plan!

Het gaat goed met Nederland op dit moment. Dank zij de maatregelen waarmee het vorige kabinet van VVD en PvdA de economische crisis heeft aangepakt valt er weer wat te verdelen en zit de gemeente ook weer wat ruimer in zijn jasje. Het huidige kabinet kiest daarbij voor een verdeling waarbij de rijken er meer op vooruitgaan dan de armen. De PvdA pleit voor een financieel beleid in Oostzaan dat rekening houdt met deze ontwikkeling en door de Oostzaners die in de hoek zitten waar de klappen vallen ruimhartig te ondersteunen.

De intenties van het College m.b.t. het Sociaal domein zijn mooi verwoord in de inleiding maar worden niet gevolgd door inspirerende voorstellen. Het gaat vooral om actualiseren en verbeteren van bestaand beleid. Men wil netjes op de winkel passen. De problemen die zijn ontstaan bij de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en bij de Jeugdzorg en de toegenomen armoede bij een deel van de Oostzaners vragen ook hier om meer regie en visie van de gemeente.

Uit onderzoek naar de keukentafelgesprekken in de WMO blijkt dat we te hoge verwachtingen hebben gehad van de eigen kracht van het sociaal netwerk van zorgbehoevenden. De mensen hebben vaak zelf alle mogelijkheden al aangesproken voor ze een beroep doen op de gemeente en de netwerken zijn zwakker dan vroeger. Juist bij de zwaksten is dat vaker het geval. Daarbij past geen terugtredende overheid maar een actieve gemeente die in staat is voldoende steun te organiseren waar dat nodig is.

 

Dat geldt ook bij de vastgelopen Participatiewet. Die wet is een compromis met onvolkomenheden, maar het principe dat mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in het gewone arbeidsproces en niet moeten worden buitengesloten blijft de moeite van het nastreven waard. De PvdA heeft in de afgelopen raadsperiode meermalen gepleit voor een sterke en actieve lokale werkgeversbenadering, aanvullend op de regionale samenwerking.

Daarbij kan de gemeente zelf het goede voorbeeld geven als werkgever en bij het aanbesteden. Ook kan de gemeente streng toezien op de naleving van de Wet normering topinkomens. Pak het alsnog op en kom tot een lokaal sociaal plan!

Op dit moment is vooral van belang hoe de gemeente er aan kan bijdragen dat nieuwe instroom van mensen met een beperking naar werk kan worden geleid. De weg naar de WSW en de WAJONGG is voor hen afgesneden. Zorg dat ze in beeld zijn en zorg samen met werkgevers voor voldoende werkplekken en ontzorg de werkgevers daarbij. Er is in de regio een veel te bureaucratische benadering gekozen.

Kom ook met voorstellen voor de verbetering van de positie van ZZP’ers  en ondersteun startende ondernemers. Creëer bijvoorbeeld onder de hoogspanningsmasten broedplaatsen voor starters. Probeer voorzieningen op gebied van arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw en ziektekosten te ontwikkelen. ZZP’ers zijn vaak kwetsbaar, onderverzekerd en worden genadeloos uitgebuit door de grote opdrachtgevers. Pas daarbij de voordeursregeling niet altijd toe zodat een ZZP’ er die onder de inkomensgrens zit kan bijverdienen.

Oostzaan wordt niet vanzelf energieneutraal en klimaatbestendig.

De opwarming van de aarde door menselijk toedoen en de problemen met de luchtkwaliteit in onze dichtbevolkte regio zullen de komende decennia de belangrijkste bestuurlijke opgaven voor de gemeente zijn. Voor een Collegeprogramma van GroenLinks zijn de voornemens wat mager. Men doet rustig aan en wil pas in 2040 energieneutraal zijn en men neemt vier jaar voor het ontwikkelen van een warmtetransitieplan. Er komt een visie, maar doet geen procesvoorstellen om van visie tot resultaat te komen en leunt sterk op de regionale aanpak.

Ook lokaal kan een kleine gemeente ondernemend zij en de regie nemen bij de kansen die in Oostzaan aanwezig zijn. Bijvoorbeeld door initiatief te nemen voor de oprichting van een lokale energiecoöperatie zoals die in andere kleine gemeenten al bestaan. Ook kan men een milieuzone instellen om vervuilende auto’s en brommers te weren, zoals Amsterdam dat doet. Voorts kan men bevorderen dat de bevoorrading van de detailhandel een gezondere vorm krijgt.

De MRA en Zaanstad hebben de ambitie om tot een CO2 reductie van 49% te komen in 2026. Oostzaan kan daar o.a. een bijdrage aan leveren door de CO2 uitstoot van het Oostzanerveld te reduceren door vernatting en groei van het waardevolle veenpakket.

Tot slot.

De PvdA zal in de komende jaren met voorstellen komen over de hierboven behandelde onderwerpen, maar ook andere, zoals het in de vorige periode zwaar verwaarloosde jeugd en jongerenwerk, de jeugdzorg en de ontwikkeling van toerisme en recreatie.

Netjes op de winkel passen deed mijn grootmoeder. De gemeente moet niet alleen onderzoeken, faciliteren en beheren. Wij hebben de ambitie om de koe bij de horens te vatten en de bestuurlijke opgaven van deze tijd ondernemend te benaderen.

Eelco Taams - Fractievoorzitter PvdA Oostzaan

Nog een keer nalezen?

PDF document

­