Donkere wolken pakken zich samen.

Hieronder de reactie van de PvdA fractie op de plannen voor 2019 van het college van Oostzaan tijdens de algemene beschouwingen op 5 november 2018

Voorzitter,

Onlangs kreeg een buurmeisje van mij, een jonge vrouw die nog bij haar ouders woont, een ernstig ongeluk en werd zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. Daar is ze geopereerd en vervolgens naar huis gestuurd om te herstellen. Er was daar geen plaats voor langere verzorging en revalidatie. De bedden waren nodig voor de opvang van patiënten van het failliete en overhaast ontruimde Slotervaartziekenhuis. Vervolgens kon EVEAN Lishof geen thuiszorg leveren vanwege een reorganisatie. Gelukkig kon een organisatie uit Zaandam voor een oplossing zorgen en is een schoonzusje in huis getrokken om een deel van de verzorging op zich te nemen. De mantelzorg rukt op!

Wat heeft dat nu met de begroting van Oostzaan te maken? Niets natuurlijk. Maar dit verhaal – en ik kan er zo nog een paar vertellen over Oostzaners en de zorg – maakt deel uit van een maatschappelijke context waarin we onze rol als zelfstandige gemeente moeten vervullen en waarmee onze inwoners worden geconfronteerd en waarbij ze soms steun van de gemeente verwachten.

Code Rood

Donkere wolken pakken zich samen boven Oostzaan na de prachtige nazomer die we achter de rug hebben. Op de populaire Facebookpagina Oostzaan in Beeld zijn van die wolken regelmatig prachtige beelden te zien. De klimaatverandering zorgt er onder andere voor dat er steeds meer regen valt zodat ons riool het nauwelijks nog kan verwerken. En ook in figuurlijke zin valt zwaar weer te verwachten.

In de zorg en bij het opbouwen van bestaanszekerheid en het vinden van een woning komt een groeiend deel van de Oostzaners in de knel. En dan is er nog het populistische politieke klimaat, het toenemende extremisme en de teloorgang van tolerantie en solidariteit. Het is verbijsterend te lezen wat de vuilspuiters op internet te melden hebben bij het afscheid van Wim Kok, onze alom als groot staatsman geprezen partijgenoot. De bloeddorst sijpelt uit de regels.

In dat licht bezien mogen we ons gelukkig prijzen dat de Raad van Oostzaan uit vijf partijen bestaat die de democratische rechtstaat hoog in het vaandel hebben staan. We kunnen van mening verschillen, het kan er fel aan toe gaan, maar laten we op basis van feiten en argumenten tot de beste besluiten voor Oostzaan komen.

Is dat aan de orde als we de begroting die nu voorligt vaststellen? Dat vinden wij niet voorzitter. Deze begroting is een keurige uitwerking van het onlangs gepresenteerde liberale collegeprogramma. We hebben waardering voor de kwaliteit van de begrotingsstukken, hoewel wij op een belangrijk punt kritiek hebben. Onze politieke visie op dat collegeprogramma hebben we eerder gepubliceerd en zullen we nu niet uitgebreid herhalen. Het artikel is als bijlage nog eens bij deze beschouwing gevoegd en ook te vinden op onze website en facebookpagina. De PvdA kiest voor een socialere weg. Het maatschappelijk klimaat vraagt om Code Rood.

Dan nu het punt van kritiek.

Het bedrag dat voor post 722, de specialistische jeugdhulp, is opgenomen in begroting en meerjarenraming is onwaarschijnlijk laag gezien de bedragen die in 2017 en 2018 nodig bleken te zijn. Nergens in de stukken wordt de verwachte halvering van de lasten onderbouwd. Niet in de kengetallen, niet in de risicoparagraaf en de toelichting op bladzijde 69 is een drogredenering. Daar waar een noodzakelijke onttrekking aan de reserve Sociaal Domein bij post 705, Participatie, in 2018 aanleiding gaf tot het verhogen van het budget in 2019 en verder, gebeurt dat bij de jeugdhulp niet. Wel ziet men het als een post met een hoog risico en is een bedrag van ruim vier ton in de risicoparagraaf benoemd. Je moet een structureel gat niet dekken door jaarlijks incidenteel aan te vullen uit de algemene reserve. De genoemde beheersmaatregel bestaat uit het goede voornemen om met aanbieders in gesprek te gaan. Laten we hopen dat het Rijk in de Septembercirculaire extra budget voor de jeugdhulp beschikbaar stelt. We willen geen kinderen in de kou laten staan waar ze warmte nodig hebben.

Zekerheidshalve stelt de PvdA voor om bij de begroting voor 2020 een structurele dekking te vinden door bezuinigingen elders en/of door onze inkomsten te verhogen. Oostzaan heeft behoorlijk wat belastingruimte in de OZB en raakt ook steeds verder weg van het uitgangspunt van kostendekkende heffingen. De coalitie faalt op dat punt. Kunt u toezeggen dat deze zwakke plek in de begroting wordt gerepareerd? De PvdA overweegt een motie op dit punt. (motie 1)

Wij adviseren een socialere weg.

De PvdA staat in een traditie waarin een sterke overheid noodzakelijk is om de gewone man en vrouw en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen tegen de macht en willekeur van de elite en gelijke kansen te creëren op een fatsoenlijk bestaan. In dat licht getuigen programma en begroting van Oostzaan van een andere, liberale visie. Men een ziet een meer faciliterende rol en rekent zich rijk met initiatieven en eigen kracht van de bevolking. De PvdA wil dat we meer regie pakken als gemeente.

Volkshuisvesting

Dat geldt zeker voor de volkshuisvesting. De huidige situatie vraagt een actieve rol en regie. Actief betekent dat moet worden ingegrepen met betrekking tot bestemming en invulling van woonlocaties voor prioritaire groepen op grond in particulier eigendom. Actief betekent ook actief sturen op grond in bezit van de gemeente. En bij dit laatste kan wat de PvdA betreft niet meer worden uitgegaan van maximalisering van de opbrengst die ten goede moet komen aan de begroting van Oostzaan. Buurman’s grond is maar een keer te koop. Net als de grond van de gemeente.

Dit betekent dat het grondbeleid van de gemeente moet worden heroverwogen w.o. ook de inzet van de erfpacht. De 100-jarige WOV heeft wel gevaren bij het grondbeleid van het verleden. Zonder een goed grondbeleid kan er geen afgewogen en duurzame ontwikkeling van de woonvoorraad plaatsvinden. Op dit punt overwegen wij een amendement door aan Programma 2 een punt over een actief grondbeleid toe te voegen. (amendement 1)

Participatie

Beleid op gebied van bevordering van de participatie op de arbeidsmarkt is niet te vinden in het programma Sociaal Domein. Alleen in de risicoparagraaf wordt getamboereerd op budgetbewaking, strakkere controle en handhaving. Herkenbaar VVD beleid. Kennelijk is dit aspect niet meer op orde na de overdracht van de uitvoering van Zaanstad naar OVER. De PvdA vindt rechtmatigheid van verstrekkingen ook heel belangrijk maar ziet daarnaast toch ook hier graag een sterkere regie en het goede voorbeeld van de gemeente als het gaat om toeleiding van mensen met een beperking naar en plek op de arbeidsmarkt. Zie daarvoor ons artikel over het collegeprogramma. Wij zouden graag zien dat in Programma 3 beleid dienaangaande wordt opgenomen. (amendement 2)

Duurzaamheid.

De PvdA is ingenomen met de steun voor onze motie over de mogelijkheden voor duurzame energie coöperaties. We nemen aan dat die motie binnen de ruimte van deze begroting uitgevoerd gaat worden. Daarnaast willen we bewoners die investeren in verduurzaming belonen met energievouchers. (amendement 3)

Ook stellen we voor om met de woningcorporaties en de WOV afspraken te maken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. (amendement 4)

We zijn begonnen met het meten van de luchtkwaliteit en stellen voor tot schonere lucht te komen door binnen de bebouwde kom een milieuzone in te stellen met een verbod voor bromfietsen van voor 2010 en voertuigen met verouderde dieselmotoren. (motie 2)

We rekenen erop dat de gemeente het goede voorbeeld gaat geven op dit gebied en overstapt op zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie toewerkt en naar een elektrisch wagenpark.

Het Oostzanerveld is ook van belang inzake duurzaamheid en klimaatbeleid. De bodemdaling schrijdt voort en het unieke en waardevolle veenpakket slinkt door verbranding. Om de CO2 uitstoot te reduceren en nieuwe aangroei van het veenpakket mogelijk te maken door vernatting stellen wij voor om bij het Masterplan Oostzanerveld uit te gaan van het principe: ‘Functie volgt peil’. (motie 3)

Bestuurlijke toekomst.

Over donkere wolken gesproken. Aandacht voor de bestuurlijke toekomst van Oostzaan ontbreekt in de beleidsvoornemens. Wij stellen voor om de tekst van de raadsbrede motie van mei jl. als basis te gebruiken voor een aanvulling op het programma Bestuur en Organisatie. (amendement 5)

Rest ons nog onze grote dank en waardering uit te spreken voor het vele werk dat College en organisatie hebben geleverd in het afgelopen jaar en in de voorbereiding op deze raadsvergadering. Op deze wijze kan Oostzaan voorlopig voort als zelfstandige gemeente.

Dank u wel voorzitter!

Namens de PvdA Oostzaan
Eelco Taams
fracievoorzitter

­