Eelco Taams

Het is goed dat het verplicht is om regionaal samen te werken in het kader van de Participatiewet, want daardoor krijgt het door de PvdA gewenste Social Return on Investment ook in Oostzaan gestalte. Het maakt geen deel uit van het huidige coalitieakkoord, maar wel van ons verkiezingsprogramma.

Oostzaan had in het verleden geen algemeen beleid over sroi maar had bij het inkoop/aanbestedingsbeleid wel aandacht voor social return in de vorm van duurzaamheid bij inkoop en participatie via gunning aan Baanstede en het betrekken van mensen met een beperking of met afstand tot de arbeidsmarkt serviceloket en het jongerencentrum. Nu is er een kans dat er een breder en samenhangend beleid tot stand komt.

1. Social Return bestaat niet alleen uit arbeidsparticipatie, maar ook uit zaken als duurzaamheid en  sociale volkshuisvesting en economische ontwikkeling. Bestaat het voornemen om ook op die gebieden tot regionaal of lokaal beleid te komen?

De bijgevoegde beleidsnotitie is helder en samenhangend en roept bij ons de volgende vragen op:

2. Onduidelijk zijn de grenzen van de lokale beleidsruimte om Social Return als gunningscriterium al dan niet toe te passen. Kunnen er voorbeelden worden gegeven?

3. Leidt het proportionaliteitsbeginsel er toe dat de kleine gemeenten eerder social return als gunningscriterium kunnen loslaten dan grote gemeenten, gezien het drempelbedrag van € 100.000? Zo ja, hoe komt Oostzaan dan toch tot realisatie van de wettelijke verplichtingen en de regionale norm van 5%?

4. Het maximeren van het social return percentage op 15% zou er toe kunnen leiden dat het aantal mensen met een beperking dat in Oostzaan het groen onderhoudt daalt t.o.v. de huidige situatie als Baanstede Groen verzelfstandigt. ( Nu is het inbesteden bij een GR.) Kan niet worden volstaan met het opnemen van de terugvordering ex art. 6:74 BW (p. 9 beleidsnotitie)  of van een ontbindende voorwaarde in de overeenkomst als men meer belooft dan waarmaakt?

5. Ook bij 'werken' worden vaak ZZP'ers ingeschakeld door aannemers en ontwikkelaars. Tellen die mee bij de loonsom? Zo niet, is er dan een kans dat werkgevers ZZP'ers gaan inzetten om de loonsom onder de 30% van de opdrachtwaarde te houden?

6. Is de gemeente bereid zelf het goede voorbeeld te nemen en voor 5% van de loonsom van de benodigde ambtelijke capaciteit van OVER mensen in te zetten die vallen onder de genoemde categoriën?

7. Ook mensen met een beperking of met een  andere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ZZP'er  zijn. Is de gemeente bereid om bij de levering van diensten ook zo mogelijk met het inhuren van die ZZP'ers het goede voorbeeld te geven?

Uitvoeringsprotocol.

8 Wat is begeleiding  en wat is opleiding in het geval van een werkervaringsplaats? Het een telt niet mee en het ander wel.

9. 50% inzet social return moet bestaan uit uitkeringsgerechtigden of SW'ers de rest uit staglaatsen e.d. Hoe zit het met werkzoekenden met een beperking die geen uitkering hebben en die niet in de SW zitten?

10. Worden de kansen voor het MKB om opdrachtnemer bij de gemeente te worden niet verkleind door de bureaucratie die het protocol met zich meebrengt?

Communicatie.

11. Wat vinden de werkgevers van het voorgestelde beleid?

12. Tekst voor werkgevers is matig. Kan de tekst pakkender en activerender worden gemaakt?

Werkproces.

Ik mis proces bestaande regionale inkoop zoals de stichting Rijk en de Milieudienst Waterland.

Eelco Taams

Namens de fractie van PvdA Oostzaan.

­