Peter de Wit

Inleiding (voorzitter)

Dit is alweer de derde begrotingsbehandeling van dit college dat in 2014 aangetreden is.

De PvdA heeft waardering voor het werk dat door de ambtenaren en het college verzet is om ook dit keer een sluitend begrotingsvoorstel voor te leggen.

Maar het moet ons van het hart dat het sluitend maken van deze begroting wel gevolgen heeft voor onze Algemene Reserve. Wat dat betreft is het college net met de hakken over de sloot gesprongen.

Waren we vorig jaar niet te spreken over de kwaliteit van beantwoording van vragen, dit jaar is een stijgende lijn waar te nemen, maar de PvdA wil waarschuwen voor cirkelredenaties bij de beantwoording. “Iets lukt niet omdat het niet lukt”.

Verder houdt de PvdA vragen over de politieke moed van dit college. Eigenzinnige stellingname van een bestuurder komt het debat tussen college en raad ten goede. Het scherpt de argumentatie. Kom met eigen opvattingen en wees vooral creatief.

Zorgen (voorzitter)

De PvdA maakt zich als sociaal democratische partij sterk voor mensen die moeite hebben zich staande te houden. Vanuit onze beginselen steunen wij de inwoners voor een sterker en sociaal Oostzaan. Dat ondersteuning breed gedeeld wordt door de Oostzaanse burgers, bleek zaterdag 29 oktober toen leden van onze afdeling een inzameling hielden voor de Voedselbank Zaanstreek bij de lokale Dirk van den Broek. Medewerkers van de Voedselbank waren getroffen door de enorme opbrengst. Zonder uitzondering werd door de Oostzaners massaal bijgedragen voor het goede doel!

Vanuit ons verkiezingsprogramma blijft de PvdA zich inzetten voor

  • Huurwoningen zowel in de sociale - als in de vrije sector. Dit college negeert de behoefte die in Oostzaan bestaat aan huurwoningen. Ruim baan wordt gegeven aan het bouwen van koopwoningen. Oostzaanse woningzoekenden voor wie een koopwoning niet bereikbaar is, hebben het nakijken. De plannen voor bouwlocaties, aangedragen door de lokale woningcorporatie, worden zodra zich een beetje verzet vanuit omwonenden aandient, afgewezen. De weinige eigen bouwlocaties die de gemeente heeft, dreigen weer vergeven te worden aan particuliere koopontwikkelaars. En de raad dreigt voor een voldongen feit geplaatst te worden.

Oostzaan staat in de top drie van gemeentes waar scheef gewoond wordt. Bouwen zou een oplossing zijn: Er ontstaan dan mogelijkheden voor doorschuiven. Maar dan moet er wel politieke moed zijn en zal er gewoekerd moeten worden met de mogelijkheden die de gemeente heeft. Maak afspraken met de lokale woningcorporaties over doorschuiven, breng beweging in de huurmarkt. Sturing is mogelijk, al was het alleen al omdat ruim een derde van de Oostzaanse bevolking hiervan afhankelijk is en de huurmarkt muurvast zit.

  • Deelname van burgers aan het maatschappelijk leven is een absolute voorwaarde voor de PvdA. Participatie is een groot goed. Echter men moet wel in de gelegenheid zijn om dit te kunnen uitoefenen. Vandaar dat de PvdA zich sterk blijft maken dat uitkeringen bestemd voor de minima, ook bij hen terecht komen en niet elders worden besteed. Hetzelfde geldt ook voor algemene voorzieningen zoals de Bieb. De PvdA zal zich sterk blijven maken voor een goede toegankelijke bibliotheek in Oostzaan, waarbij ook de middelbare school jeugd niet vergeten wordt. De bibliotheek  heeft een rol in de strijd tegen laaggeletterdheid. Niet alles hoeft vermarkt te worden.

Sociaal Domein (voorzitter)

De wethouders spannen zich tot het uiterste in om de decentralisaties tot een goed resultaat te                    brengen. Maar toch maakt de PvdA zich op onderdelen ernstig zorgen. Ons bekruipt bij de onderliggende beleidsnota’s en standen van zaken vaak het gevoel dat Oostzaan net niet voldoende doet of presteert. Net als bij het jeugdbeleid, bleek vorige maand dat ook bij de Participatiewet en de WMO het college twee jaar na inwerkingtreding nog niet weet hoe ze de zaken concreet vorm gaan geven.

Vaak ligt de oorzaak aan onvoldoende deskundigheid bij mede-

werkers. Is ons personeel belast met de WMO uitvoering wel ter zake kundig en professioneel?  Waarom lezen wij dat er toch steeds geschoold moet worden op allerlei terrein en waarom geldt dat bijvoorbeeld ook voor vrijwilligers van het Serviceloket? Wil Oostzaan voor een dubbeltje op de eerste rang zitten of nemen wij onze inwoners die afhankelijk zijn, niet serieus? Wij adviseren het college goed te kijken naar de verhouding vrijwilligers – professionals als het gaat om de uitvoering en het wegwijs maken van inwoners die een beroep  doen op de WMO. En zorg dat je een complementair jeugd/wijkteam hebt voor Oostzaan waar de meest voorkomende deskundigheid aanwezig is en specifieke deskundigheid makkelijk bereikbaar.

Vrijwilligers, hoe goed bedoeld ook, kunnen hierin niet voorzien.

Jeugdbeleid (voorzitter)

Nog steeds is het jeugdbeleid niet van de grond gekomen.  Weliswaar heeft de voltallige raad besloten geen vaste plek voor de jeugd te realiseren, maar de pop-ups als alternatieve ruimtes voor de jeugd zijn er nog steeds niet en we ontvangen ook geen signalen dat het een kwestie van tijd is. Wanneer komt het college met voorstellen? Wel is op initiatief van RAAZ een jeugdraad opgericht. Echter zonder tekort te doen aan de leden, vragen wij ons af of hiermee ook de overlast gevende jeugd in bijvoorbeeld de Doktersbuurt bereikt wordt. Immers de onderlinge communicatie is hip en eigentijds en dus vooral digitaal. Wat kan nog meer van RAAZ verwacht worden? Van YO de tweede partij die zich inzette voor jongeren is niets meer vernomen. De PvdA wil de komende tijd meer aandacht voor de jeugd en graag in de vorm van concrete initiatieven en activiteiten.

Waardering (voorzitter)

De economie en dus de werkgelegenheid trekt weer aan. De werkgelegenheid is toegenomen in Oostzaan. Een groot hotel heeft afgelopen jaar de deuren geopend, hier zijn veel Oostzaners werkzaam. Naast deze optimistische ontwikkelingen is er toch reden tot zorg. Vaste dienstverbanden vooral voor jongeren zijn er nauwelijks. Flexwerk wordt gepresenteerd als een vanzelfsprekendheid, maar geeft geen rechtszekerheid op de langere termijn. Werk, huisvesting en inkomen zijn de pijlers, de basisbehoeftes onder bestaanszekerheid. De Wet Werk en Zekerheid kan wat ons betreft niet stevig genoeg uitgevoerd worden. Het vooruitzicht op een vast contract zou vanzelfsprekend moeten zijn. Naast maatregelen voor  jongeren, zullen ook initiatieven ondernomen moeten worden om mensen die, zoals het heet, op afstand van de arbeidsmarkt staan, zinvol werk te laten verrichten. De PvdA wacht dan ook vol belangstelling op  de plannen die het college als alternatief voor Baanstede zal presenteren.

Asielzoekers (voorzitter)

Vorig jaar was een brandend thema in Oostzaan de tijdelijke opvang van 100 asielzoekers die via een soort van carrousel  slechts drie dagen opgevangen werden. Dit is goed verlopen. Ook onder de burgers was veel draagvlak voor de gekozen aanpak. Dit maakte dat de discussie weer werd gevoerd over de huisvesting van asielzoekers. Duidelijk werd dat Oostzaan achterliep op het aantal te huisvesten statushouders. De verantwoordelijke wethouder zou toen al met concrete voorstellen komen, sterker nog met een motie raadsbreed aangenomen, werden de wethouder plekken en locaties aan de hand gedaan. Hoe is de situatie nu? De taakstelling is toegenomen en de wethouder laat niets van zich horen. De zoektocht duurt nog voort. Klopt het dat het Rijk gemeentes die achterblijven een boete kunnen opleggen en geldt dit dan ook voor Oostzaan?

Financiën (voorzitter)

Net aan is door de coalitie een sluitende begroting gepresenteerd. Dit is gelukt door een greep uit de Algemene Reserve, noodzakelijk omdat bepaalde ingerekende opbrengsten niet gerealiseerd werden. Er was gerekend op inkomsten zoals uit de incidentele aanvullende uitkering. Deze zijn nooit ontvangen, waarom wordt niet duidelijk. Immers in 2015 is wel de aanvraag ingediend. Het college liet zich ook verrassen door de extra  lasten als gevolg van de afgesloten cao. Het individuele keuzepakket voor ambtenaren leverde hogere lasten voor de gemeente op. Als we de krant mogen geloven, verwacht de wethouder geleidelijk aan meer financieel vlees op de botten. Maar het moet de PvdA wel van het hart dat de zekere inkomsten die deze wethouder noemt, zoals precario-opbrengsten en inkomsten van bedrijventerreinen, de verdienste waren van vorige colleges. Hier werd de basis gelegd voor degelijk financieel beleid.

Zelfstandigheid (voorzitter)

Afgelopen jaar zijn we bezocht door de Commissaris van de Koning. Door leden van de raad is toen stilgestaan bij het thema zelfstandigheid. Dit werd in het licht van de MRA gevoerd, maar natuurlijk werd ook stilgestaan bij de actuele situatie rondom Oostzaan.

Hoe staat het met de gewenste uitbreiding van OVER-gemeenten? Op welke termijn kan hierover duidelijkheid komen? Op welke termijn denkt het college dat uitbereiding een feit kan zijn?

Monumenten (voorzitter)

Eerder heeft de PvdA een motie ingediend en aangehouden over gewenst monumenten- beleid. Met deze motie hoopten we dat een einde komt aan de sloop van kenmerkende historische Oostzaanse gebouwen aan het Lint. De wethouder zegde toe zelf met een voorstel te komen. Hiervoor is inmiddels een bedrag gereserveerd. Wij kijken uit naar de voorstellen en de verdere uitwerking daarvan. Want karakteristieke panden zullen als bezienswaardigheid het beeld van het dorp versterken, juist toeristen die op de fiets de omgeving verkennen op weg naar de Zaanse Schans of hiervan terugkomend richting Amsterdam, zullen goed geconserveerde oorspronkelijke panden zonder meer waarderen. Dit geldt natuurlijk ook voor de typerende biksteenmolen De Vlijt, als bezienswaardigheid en dus toeristische attractie uniek in zijn soort. Voorzitter, juist aan de instandhouding van dit gebouw is de PvdA veel gelegen. We zullen hiertoe vandaag ook een amendement in te dienen dat de gemeente in staat stelt eenmalig een bijdrage te geven aan de stichting die zich tot doel stelt dit voor Oostzaan waardevol gebouw te behouden.

Tot slot (voorzitter)  

Net als vorig jaar, maar ook het jaar daarvoor, vraagt de PvdA aandacht voor de thema’s die ons na aan het hart liggen:

  • Kwetsbare burgers die steun nodig hebben.
  • Oog voor huurwoningen.
  • Jongeren en ouderen die moeite hebben in het vinden van een vaste baan. 
  • Mensen met een beperking die als vanzelfsprekend een beroep op de overheid mogen doen.

Natuurlijk geloven wij in gelijke monniken gelijke kappen, maar daar waar verschil is, dien je onderscheidend te handelen om uiteindelijk iedereen in eenzelfde startpositie te brengen. Iedereen heeft recht op eenzelfde aandeel geluk! Ook in Oostzaan.

Namens de fractie van PvdA Oostzaan,
Peter de Wit, fractievoorzitter. 

­