Peter de Wit

Datum: 20 juni 2017

Onderwerp: Duurzame woningbouw Radio 9 terrein

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Kan het college een overzicht geven welke grondposities geschikt te maken voor woningbouw, de gemeente Oostzaan nog in bezit heeft als het project op het Radio 9 terrein doorgang vindt.
  2. Kan de gemeente informatie geven over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap waarmee het college afspraken wenst te maken. Wat is de rechtsvorm; wie nemen daar aan deel; wie zijn de initiatiefnemers; leidt deelname automatisch tot het recht op een van de te realiseren woningen; is deelname voor iedere belangstellende mogelijk ?
  3. Is het college ook niet van mening dat door dit project te realiseren op gemeente grond, de gemeente een unieke kans heeft voorwaarden aan de selectie van toekomstige bewoners te verbinden?
  4. Is het college van plan bovenstaande mogelijkheid te benutten door voorrang aan huurders van sociale huurwoningen gelegen in Oostzaan te geven?
  5. Als het college deze uitgelezen kans niet neemt, kan het college dan aangeven hoe ze de resterende periode tot maart 2018, nog sociale huurwoningen of markthuurwoningen door middel van het stimuleren van doorstroming of realiseren van nieuwbouwwoningen denkt te realiseren?
  6. Kan het college inzage geven in de beoogde anterieure overeenkomst met daarin de kostenverdeling tussen gemeente en het CPO.
  7. Kan het college na verzoek daartoe aan het CPO, een opgave geven hoe vaak; wanneer; met wie en hoe het overleg tussen (leden van) het CPO en omwonenden heeft plaatsgevonden?
  8. Klopt het dat tijdens de behandeling van bovenstaand onderwerp in de commissie vergadering van 19 juni j.l. het college bij monde van wethouder Klinkhamer meldde dat het sloop-nieuwbouwproject dat de WOV momenteel ontwikkelt in de Doctorsbuurt meer woningen krijgt dan de huidige te slopen complex en dat dit mogelijk is doordat de gemeente toestemt met een hogere bebouwing?

Namens de PvdA fractie

Peter de Wit   

­