Peter de Wit

Inleiding (voorzitter)

Dit is de vierde en laatste begroting die we van dit college behandelen, een college dat in 2014 aangetreden is.

De PvdA heeft waardering voor het verrichte werk dat door de ambtenaren en het college geleverd is om ook dit keer een sluitende begroting aan de raad voor te leggen. Een begroting waarvan het de vraag is of hij inderdaad wel sluitend is, gezien de discussie over het oversluiten van de leningenportefeuille.

Omdat dit de laatste algemene beschouwingen zijn, in maart 2018 zijn er verkiezingen, wil de PvdA dit moment benutten om voor ons belangrijke onderwerpen aan de orde te stellen en dit college daarin de maat te nemen. Want er is veel gerealiseerd de afgelopen jaren, maar veel ook niet. De onderwerpen die wel gerealiseerd zijn laat ik voor rekening van de coalitiefracties, wat niet gerealiseerd is, sterker nog veronachtzaamd, noem ik later in mijn betoog.

Zorgen (voorzitter)

De PvdA maakt zich als sociaal democratische partij, sterk voor inwoners die moeite hebben zich staande te houden. Vanuit onze beginselen steunen wij de initiatieven die leiden tot een sterker en sociaal Oostzaan. Maar voorzitter, hoe heeft ons dorp de afgelopen vier jaar zich ontwikkeld? Ik noem enkele voorbeelden;

Er is aan de noordkant een nieuwe wijk ontstaan Twiske II en er worden voorbereidingen getroffen voor een Twiske III. De projectontwikkelaar Kalliste doet prima zaken en op zich is dat gegund ware het niet dat alle nieuwbouw gerealiseerd in ons dorp bestaat uit koopwoningen. Oostzaan begint te “Verbloemendalen” en aan dit proces lijkt geen einde te komen. Van de geringe grondposities die Oostzaan heeft dreigt er een aan een CPO tegen een zeer schappelijke prijs vergeven te worden om weliswaar duurzame maar wel koopwoningen te realiseren. Je zou bijna denken dat Oostzaan geen behoefte heeft aan sociale huurwoningen. Je zou bijna denken dat Oostzaan zijn taakstelling voor wat betreft het huisvesten van statushouders ruimschoots bereikt heeft, je zou bijna denken dat  de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en vanuit beschermd wonen door het rijk gewenst,  probleemloos bij de corporaties ondergebracht kunnen worden. Je zou bijna denken dat Oostzaan geen woningzoekenden heeft die aangewezen zijn op sociale huurwoningen.

Maar helaas het tegendeel is waar. Er is wel degelijk behoefte aan huurwoningen, zowel sociaal als in de vrije sector. Dit negeren, en dat doet dit college, heeft ertoe geleid dat de huurmarkt finaal op slot zit. Terwijl dit college met een beetje creativiteit, door eenvoudige voorwaarden te stellen bij koopwoningen, de doorstroming op gang kan brengen waardoor meer mensen naar tevredenheid gehuisvest kunnen worden en Oostzaan in staat is haar volkshuisvestelijke verplichtingen na te komen. Maar goed dit college houdt niet van regels en voorwaarden, dat stagneert en hindert alleen maar en oog voor huisvesting voor mensen met een laag inkomen, heeft dit college niet. Dit betekent dat de markt haar werk mag doen, winstoptimalisatie vrij baan krijgt kortom “Verbloemendalen”!

Een ander punt van zorg is de staat waarin het openbaar groen en de openbare voetpaden zich bevinden. Oostzaan en dan met name wijken die in de jaren zestig, zeventig en tachtig zijn gebouwd, wat preciezer het gebied tussen Zuideinde begraafplaats en Twiske Ringvaart is voorzien van veel groen. Veel groen vraagt veel onderhoud en dat laat gewoon weg te wensen over. Dat geldt ook voor de staat van onderhoud van de veelvuldig voorkomende kinderspeelplaatsen. Of die nog altijd allemaal regelmatig gekeurd worden en dus veilig zijn, vragen wij ons af. Wat in ieder geval niet op orde is zijn de voet- en wandelpaden langs de straten en wegen. Vaak te smal en vol losliggende tegels en weggezakte trottoirbanden en vaak overwoekerd door weelderig groeiend groen, bieden kwetsbare gebruikers, ouderen en/of kleine kinderen onvoldoende bescherming. Dit geldt vooral voor de trottoirs langs het lint, Zuideinde en stroken langs Kerstraat en Kerkbuurt, het onderhoud moet gewoon weg beter.

Het college is er niet in geslaagd met een visie en met concrete plannen te komen om in betaalbare volkshuisvesting voor onze gewone woningzoekenden te voorzien. Verder maakt dit college door beperkt onderhoud het onze burgers te voet, ook letterlijk moeilijk zich staande te houden.

Zelfstandigheid of niet, dat is de vraag (voorzitter)

Het is het college niet gelukt in de afgelopen vier jaar om tot de noodzakelijke uitbereiding van Over te komen. De laatste maanden is de toekomst van Over stevig ter discussie gekomen. Zijn er wel gemeentes die aan willen sluiten of bereid zijn met Wormerland en Oostzaan eventueel een andere vorm van intensieve ambtelijke samenwerking aan te willen gaan? De PvdA is van mening dat Over voor ons de enige garantie is om een zelfstandige gemeente te kunnen zijn. Door ambtelijke samenwerking met Wormerland is de dienstverlening aan onze inwoners nog wel op orde. Echter of dat voor de toekomst ook voldoende is lijkt twijfelachtig. Uitbreiding met een, liefst twee gemeentes, is nodig maar lijkt momenteel verder weg dan ooit. Landsmeer, de meest voor de hand liggende gemeente, heeft ondanks alle recente (raads)inspanningen nog geen week geleden de deur voor samenwerking dichtgegooid.

Voorzitter wij voorzien dat het nieuwe college, dat na maart zal aantreden, in haar termijn van vier jaar, met de Oostzaanse bevolking in gesprek zal moeten gaan over de toekomst van ons dorp en dan met name over zelfstandigheid of niet en hoe dat er uit gaat zien.

Waardering (voorzitter)

Blijken van waardering aan het college zijn op hun plaats als het gaat om de opening van het

sociaal loket in het gemeentehuis. De PvdA verwacht hier veel van het brengt het bestuur dichter bij de burger;

De PvdA heeft verder waardering voor het Jeugdteam van Oostzaan; het verricht goed werk,  lijkt een stabiele factor van betekenis en heeft veel deskundigheid in huis. Intensievere samenwerking met Centrum Jong kan synergievoordelen hebben, we zullen dit nauwlettend volgen.

Baanstede is bijna ter ziele. Toch heeft de PvdA waardering voor de inspanningen die onze wethouders geleverd hebben om de afwikkeling ondanks de emoties die speelden, en het vervolg daarop in goede banen te houden. De Raad werd regelmatig goed geïnformeerd over de ontwikkelingen die speelden. Wel hebben we een concrete aanpak van de lokale werkgeversbenadering gemist en had de gemeente meer het goede voorbeeld kunnen geven bij de participatiewet en social return on investment.

Met uitzondering van de uiteindelijke oplevering van het wegdek in de Kerkbuurt, waar veelvuldig de draak mee gestoken is, maar volgens de wethouder een bewuste keuze was, heeft de PvdA ook waardering over de wijze waarop het verkeersveiligheidsplan  vorm heeft gekregen. De betrokkenheid en inbreng van inwoners was groot en werd ook grotendeels gevolgd. Dat hierbij deskundige adviezen ter zijde zijn geschoven omdat het niet uitkwam, denk aan politie en openbaar vervoer, geeft wel te denken voor toekomstige inspraakmomenten. Welke conclusie trekt het college hieruit?

Punten van kritiek (voorzitter)

Het jongerenbeleid vinden we onder de maat, er kan Oostzaanse jongeren meer geboden worden dan een jeugdraad o.l.v. Raaz en jongeren die samen met de jongerenwerker activiteiten ondernemen. Ook met overlast gevende jeugd, hangjongeren moet contact gelegd worden en met hen en voor hen initiatieven ondernomen worden. De halvering van het budget zoals nu wordt voorgesteld zullen wij amenderen. Het budget kan beter benut worden waarvoor het bestemd is, de jeugd.

Het tempo waarin de decentralisaties ingevoerd worden kan o.i. sneller; voor fietsers blijven de doorgaande wegen van het lint onveilig. Te veel versmallingen; daarnaast een blijvend punt van kritiek is beantwoording van raadsvragen niet alleen laten antwoorden lang op zich wachten, ook de antwoorden zelf zijn onder de maat.

Verder blijven wij onderwerpen die ons na aan het hart liggen missen. Een lokaal plan van de arbeid wordt gemist, hoe kijkt Oostzaan tegen de naderende verplaatsing van een krokettenfabrikant waardoor 60 lokale werknemers werkzoekend worden?

Wanneer ontwikkeld dit college een duurzaamheidsbeleid of blijven we afhankelijk van particuliere initiatieven? Stel kaders op als overheid, ontwikkel beleid. Plaats de initiatieven in het grotere geheel.

Financiën (voorzitter)

Over de onderliggende meerjarenbegroting is het laatste woord nog niet gezegd. Tot op de laatste dag is hierover indringend gesproken door en met alle partijen. In eerste instantie door de gezamenlijke oppositie maar ook door bestuurders en de coalitiepartijen.

De PvdA beperkt zich in haar opmerkingen alleen tot het eerste jaar. Sommige onderdelen kunnen een betere invulling krijgen, dat zal leiden tot voorstellen van onze kant en leiden tot moties en we zullen amendementen indienen. De vrije ruimte zo groothartig door het college  geboden aan de raad zullen we net als vorig jaar benutten en we roepen de coalitie op om de voorstellen te ondersteunen.

Korte reacties op de begroting 2018 (voorzitter)

Gememoreerd wordt dat er verkiezingen op komst zijn, en dit college wil bouwen aan een gemeenschap waarbinnen het goed toeven is, de PvdA wil hier aan toevoegen: voor de een wat meer dan voor de ander. Denk hierbij aan de huisvestingmogelijkheden voor degenen met een smalle beurs;

Programma 1, dienstverlening staat bol van goede voornemens, minder regeldruk, meer digitalisering, hoeveel ruimte er nog is voor persoonlijk contact wordt niet duidelijk;

Programma 2, ruimtelijke ordening, het Oostzanerveld wordt meer ontsloten, de gemeente initieert dit waarbij ruimte geboden wordt voor het boerenerf. Wat betekent dat nu? Boeren Koeman en Brouwer moeten met minder koeien toe. Er komen nieuwe kanovoorzieningen, maar waar waren de oude en hoe bekend waren die? We zouden graag wat meer ambitie zien bij de ontsluiting t.b.v. toerisme en recreatie; enkele goede vaarroutes met bijbehorende voorzieningen en bewegwijzering en vaarwater dat op diepte is voor motorbootjes/fluisterbootjes.

Oostzaan wil woningzoekenden bedienen met passend woningbouwprogramma maar hoe dat eruit ziet wordt niet duidelijk. De nieuwe woningnood vraagt om passende plannen op nieuwe locaties.

Programma 3, sociaal domein, hier wordt een interessante vraag gesteld; hoe komt het dat iemand die bewind voering aanvraagt, ook bijzondere bijstand aanvraagt? Zou het kunnen zijn dat iemand die bewind voering vraagt geen financieel overzicht heeft en  geen middelen en daardoor bijstand aanvraagt? Wij maken ons zorgen over de beperkte schuldhulpverlening.

Verder wordt de ambitie uitgesproken om huisvestingsmogelijkheden te vergroten voor 16+ ers. Er wordt beleid ontwikkeld en woonprojecten, hoe realistisch is dit?

Programma 4 maatschappelijke participatie, inzet is de participatiemaatschappij. Hierbij geldt: maak gebruik van verenigingen en culturele landschap.

Programma 5 leefomgeving. De lat ligt hoog. Niet alleen schoon en goed onderhouden woon- en leefomgeving maar ook duurzaam en versterking toerisme. Opnieuw wordt een nota hierover opgesteld terwijl dat al in 2017 beloofd was, hoe zit dat? Hoeveel nota’s hebben we nodig…. Ga wat concreets doen.

Programma 6 bestuur en organisatie, natuurlijk wil Oostzaan zelfstandig blijven en een dienstverlening bieden die toegankelijk en duidelijk is. Alleen zelfstandigheid door ambtelijke samenwerking wordt niet altijd gewaardeerd. Kort geleden diskwalificeerde een niet nader te noemen gedeputeerde, ambtelijke samenwerking als een heilloze exercitie. Deelt u die mening? Biedt u overtuigende argumenten die het tegenovergestelde aantonen?

Afronding (voorzitter)

Oostzaan moet zo lang mogelijk een zelfstandige gemeente blijven waar het goed toeven is voor alle inwoners. Dat betekent dat er ruimte voor iedereen moet zijn. Huidige inwoners en nieuwkomers; voor huur- en koop woningen; voor mensen die kansrijk zijn en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben zodat de ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen gelijk is. Hier zet de PvdA zich voor in. Dat is en blijft onze drijfveer.

Voorzitter ik blijf het herhalen: mensen in ongelijke situatie hetzelfde behandelen heft de ongelijkheid niet op. Soms moet je als bestuurder keuzes maken die leiden tot bevoordeling van groepen in achterstandsituaties. Dit college maakt in onze ogen deze keuzes niet tot onvoldoende.

­