Geert Rijken

Over de aanstaande herinrichting van de Westzijde tussen De Klokbaai en Vincent van Goghweg is al veel discussie geweest. Voor de PvdA fractie is het doel om te komen tot de meest verkeersveilige inrichting waar fietsers, voetgangers, bussen, hulpdiensten en gemotoriseerd vervoer zich in samenhang met elkaar veilig kunnen voortbewegen. Maar hoe maak je de meest verkeersveilige inrichting? De afgelopen maanden hebben we moties rond 30 km/h mede ingediend – in principe een veilige snelheid, overleg gevoerd met ambtenaren, een gesprek met Wijkoverleg Oud West en natuurlijk  de fietsersbond. De vraag is door wethouder Slegers ook voorgelegd aan Walraad Verkeersadvisering. Kort samengevat kwamen zij tot een aantal bevindingen, die wij naast onze gesprekken hebben gebruikt om ons standpunt te bepalen.

Duurzaam Veilig

Duurzaam Veilig is succesvol beleid wat sinds 1998 wordt gevoerd. Naar schatting heeft dit beleid in 2007 geleid tot 30% minder dodelijk slachtoffers t.o.v. 1998.  Een onderdeel van dit beleid is dat een weg zoveel mogelijk 1 functie heeft waarbij de weggebruiker weet wat van hem wordt verwacht. Dit lijdt tot voorspelbaar gedrag. De inrichting van een weg is daarbij ondersteunend. Zo zijn er voor een 30km/u zone de volgende richtlijnen:

  • Het heeft een karakter van een verblijfsgebied;
  • Rechts heeft geen voorrang;
  • Snelheid remmende maatregelen zoals wegversmallingen, zig-zag bochten, drempels;
  • Geen vaste oversteekplaatsen;

Voor een verkeersveilig stuk Westzijde is het wenselijk om de voorrang te behouden. Dit zorgt voor doorstroming. Ook is het voor dit stuk Westzijde belangrijk om oversteekplaatsen te behouden voor voetgangers. Iets wat door Geert Spiering voorzitter van Wijk overleg Oud West nog werd benadrukt. Snelheidsbeperkende maatregelen zoals zig-zag bochten en wegversmallingen zijn moeilijk toepasbaar vanwege het openbaar vervoer en ook voor de hulpdiensten. Tot slot heeft dit stuk Westzijde meer het karakter van een verkeersfunctie dan van een verblijfsgebied. Gezien het karakter van de weg en de wenselijke kenmerken van de inrichting valt dit moeilijk te rijmen met een 30km/u zone.

Gemiddelde snelheid 35km/u

Uit metingen die zijn gedaan blijkt dat op dit moment de gemiddelde snelheid op dit stuk Westzijde op 35km/u ligt. Hierbij rijdt 85% van het gemotoriseerd verkeer minder snel dan 35km/u en 15% van het gemotoriseerd verkeer rijdt harder dan 35km/u. (zie advies rapport Walraad)

Belanghebbenden

In het proces zijn er gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden waaronder Wijk Overleg Oud West, bewoners ‘voor 30’, Connexxion, Politie, Scholen, Fietsersbond en ondernemers. In deze gesprekken zijn een aantal wensen naar voren gekomen die in de aanbeveling van Walraad zijn opgenomen.

Aanbeveling

Walraad Verkeersadvisering met de volgende aanbeveling: Behoudt de verkeersfunctie (50km/u) met een ontwerp- en adviessnelheid van 30 á 35 km/u, dus een doorstroming met een gestage en lage snelheid. Dat schept voorwaarden om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bestaande wensen en om tegelijkertijd te voldoen aan de minimale basiskenmerken van Duurzaam Veilig. De wensen zijn:

  • Oversteekplaatsen op strategische plekken voor ouderen en gehandicapten;
  • Behoud van voorrang voor fietsers op de Westzijde en het bieden van gestage doorstroming;
  • Vervallen van bewegwijzering van de Van de Van Goghweg via Westzijde naar het centrum;
  • Behoud van voldoende ruimte voor hulpdiensten, bussen en bevoorrading en gestage doorstroming.

Conclusie

Gezien de onderbouwing in het rapport, de deskundigheid van Walraad Verkeersadvisering en het draagvlak van o.a. Wijkoverleg Oud West en politie op de geboden aanbeveling, heeft de PvdA fractie besloten om mee te gaan in de aanbeveling die is gedaan omdat dit naar onze mening leidt tot de meest verkeersveilige situatie op dit stuk Westzijde.  Aanvullend hebben we de wethouder wel gevraagd te lobbyen voor de mogelijkheid de gehele bebouwde kom van Zaanstad tot 30km gebied te verklaren en daarop dan uitzonderingen te maken naar ideaal ingerichte 50 km/h wegen. Op deze wijze kan de snelheid worden verlaagd en wordt tegemoet gekomen aan “Duurzaam Veilig”.

Bronnen:

 

 

 

 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­