René Tuijn

Tevredenheid begint bij zaken goed regelen. Gelijke kansen voor iedereen, zeker zijn van goed wonen en werken EN goede zorg in een duurzame stad.

Bij de voorjaarsnota heeft deze raad gediscussieerd over deze belangen en noodzakelijke bezuinigingen. We hebben met elkaar gekeken hoe we zaken voor de stad goed kunnen blijven regelen.

Door de grote onzekerheid in overheidsfinanciering raakte een mooi proces tussen college en raad nog bijna verstrikt keuze-armoede voor de raad.

Maar het is ons gezamenlijk gelukt om met amendementen en moties richting te geven aan de nu voorliggende begroting. Meer duurzaamheid is toegevoegd, we werken samen met de provincie mbt het leefbaarheidsfonds. Als PvdA zijn wij heel blij met het voorliggende sluitende financiële plaatje en dat de ambities uit het lopende coalitieakkoord overeind blijven.

En natuurlijk… binnenkort ontvangt u een nieuw coalitieakkoord… met vanzelfsprekend een andere accenten door de inbreng van andere partijen maar die passen in deze begroting. Zoals we ook hebben afgesproken, de basis voor deze raadsperiode staat nog steeds als een huis.

Maar natuurlijk zien we ook zaken waar we met elkaar aan moeten werken. Er moeten namelijk veel meer huizen komen te staan. De situatie rond de PAS, die landelijke keuzes vraagt, maakt dit niet makkelijker. En wanneer we kijken naar de voor de PvdA essentiële betaalbare woningen in de stad, is de verhuurdersheffing een blokkade.

Het financiële plaatje van de gemeente blijft daarnaast schommelen. De wensen van de voorjaarsnota zijn verwerkt, maar we zien toch ook een aantal extra noodzakelijke bezuinigingen. Alhoewel noodzakelijk? De septembercirculaire laat zien dat er financiële ruimte lijkt te ontstaan. Bij beoordeling van maatregelen rond het mantelzorgcompliment is dit een belangrijke constatering, hoe gaan we nu verder met dit blijk van waardering?

Daarnaast is de PvdA buitengewoon voorzichtig als het gaat om de inzet van armoede gelden. Armoede is een belangrijke oorzaak van sociale uitsluiting en achterstanden. Op het gebied van armoede kijken we uit naar de mogelijkheden van de stadspas. Het zou een laagdrempelige manier moeten zijn om mensen met een laag inkomen te bereiken en gebruik te laten maken van voorzieningen.

Een ander belangrijk onderwerp is het onderzoek dat nu plaatsvindt op het gebied van jongerenondersteuning. Wat doen we nu in de stad en wat hebben we nodig. De PvdA ziet in het jongerenbeleid een belangrijke pijler in de preventie van problemen en kosten. We zien uit naar de resultaten van het onderzoek.

Iets soortgelijks is te vinden op het gebied van jeugdzorg. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om grip te krijgen op de jeugdhulp kosten. Wij hebben daarbij vanuit het veld positieve geluiden gehoord over de samenwerking tussen de aanbieders en Zaanstad en gelukkig lijken de doorgevoerde maatregelen hun vruchten af te werpen. Maar er is meer nodig, als Zaanstad moeten we lef blijven tonen in de doorontwikkeling naar preventie. Uiteindelijk zit daar het doel.

We zien een direct preventieverband tussen jongerenbeleid, zorg  en onderwijs en daarmee komen we meteen op een groot maatschappelijk probleem namelijk het lerarentekort. Onderwijs is het fundament van onze samenleving. Onvoldoende onderwijs bedreigt de kansengelijkheid. Natuurlijk is dit in eerste instantie een landelijke uitdaging waar onderwijskoepels en landelijke overheid moeten nadenken over geld, arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectieven. In lokale samenwerking kan je echter wel een bijdrage leveren. Wij zijn blij met de uitvoering van de PvdA motie “aanpak lerarentekort” Naast onze tevredenheid over de korte termijn ondersteuning van zij-instromers zijn we als PvdA nog in afwachting van de lange termijn aanpak die moet worden gemaakt. Met de schoolbestuurders en niet te vergeten de leerkrachten, waar het in deze crisis om draait. Wat we voor de lange termijn moeten doen, is niet alleen OVER leerkrachten en ouders praten, maar ook MET ze om te komen tot goede plannen. De komende maanden zullen wij de ontwikkelingen en uitvoering kritisch volgen.

Wij willen bij deze begrotingsbehandeling graag in gesprek met het college over toeristenbelasting, Airbnb en watertoerisme. Waar we nu al bijna 2 jaar spreken over deze materie laat de begroting zien dat we nu pas bij de volgende voorjaarsnota knopen door gaan hakken en dus pas in 2021 tot uitvoering kunnen komen. Een veel te lang en volgens ons uiterst kostbaar proces.

Voorzitter er moet mij daarnaast toch nog iets van het hart. Waar alle partijen in de raad allemaal op hun eigen manier werken aan een mooier, gezonder, eerlijker, bruisender en socialer Zaanstad. Lukt het ons lang niet altijd dit voor het voetlicht te brengen. Het lijkt soms of we elkaar niet begrijpen, beelden van hoe en op welke manier we overleggen lopen uiteen. Respect  en fatsoen voor elkaar verliezen we uit het oog of interpreteren we heel anders. De PvdA maakt zich daar -net als iedereen in deze raad- zorgen over. Wat we willen is het koesteren van de inhoudelijke verschillen, maar ook respect te hebben voor elkaar, waardering voor elkaars inzichten en hopen dat dit bijdraagt aan een positieve en effectieve manier van met elkaar vergaderen. Ook wij zullen daar steken in laten vallen, ook de komende tijd, maar geef elkaar wat ruimte.

 

 

 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­