Melle Has

Wij als PvdA staan voor een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. De PvdA hecht eraan dat onze inwoners samen moeten kunnen spelen en naar school gaan, samen kunnen werken, zich thuis voelen in hun buurt en bewoners hun vrije tijd naar eigen inzicht kunt indelen.

Onlangs vroeg de PvdA Zaanstad middels artikel 51 vragen aandacht om ons als Zaanstad aan te gaan sluiten bij het manifest ‘Iedereen doet mee’. Met het stimuleren van het ondertekenen van dit manifest, willen wij aan onze inwoners laten zien dat we hier als Zaanstad aan werken en dat we werken aan de bewustwording en gelijkwaardigheid. Wij zijn tevreden en blij  met het antwoord dat het college ons heeft gegeven. Zaanstad wordt zeer spoedig bij de VNG aangemeld voor ondertekening van het manifest en bij voldoen aan de gestelde criteria zal deze dan ook worden ondertekend.

De volledige antwoorden van het college op de door ons gestelde vragen op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Zaanstad, over aansluiting Zaanstad bij het Manifest 'iedereen doet mee' kunt u hieronder terugvinden.

Vraag 1: Is de gemeente bekend met het manifest ‘Iedereen doet mee’?  Zo nee, waarom niet?  Zo ja, waarom heeft de gemeente Zaanstad dit manifest nog niet ondertekend? Wat zijn/waren de overwegingen om niet mee te doen?

Wij zijn sinds kort bekend met het manifest  ‘Iedereen doet mee’. Aanmelding hiervoor is altijd mogelijk. De aanmelding is binnen beleid en budget en niet bestuurlijk gevoelig, en wordt momenteel ambtelijk afgehandeld. 

Vraag 2: Is de gemeente alsnog van plan het manifest ‘iedereen doet mee’ te onderteken? En zo nee waarom niet en zo ja op welk moment en wordt de raad hiervan op de hoogte gebracht?

Zaanstad wordt zeer spoedig bij de VNG aangemeld voor ondertekening van het manifest. Wij moeten hiervoor voldoen aan een aantal criteria, die door de VNG en de Alliantie VN-verdrag zijn opgesteld. Onze aanmelding wordt door deze instanties  beoordeeld. Wij gaan er van uit aan de gestelde criteria te voldoen. Als onze aanmelding wordt geaccordeerd, wordt dit bekend gemaakt door genoemde partijen, waarna met ons wordt besproken hoe de ondertekening wordt georganiseerd. De raad wordt in dat geval over de ondertekening geïnformeerd.

Vraag 3: Deelt het college de conclusie van de PvdA dat de gemeente Zaanstad een echte inclusieve gemeente wil zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid? En zich hiervoor maximaal dient in te spannen om dit te verbeteren en bij eventuele nieuwe initiatieven/projecten een positieve grondhouding te hebben en waar mogelijk aan te haken?

Het college zet zich in om deze belangen mee te wegen in projecten en beleid. En neemt de publiekrechtelijke aspecten (vergunningen en bestemmingsplannen) mee bij de uitwerking van de Omgevingsvisie.

Vraag 4: Door het ondertekenen van het manifest ‘iedereen doet mee’. Delen gemeenten wat goed gaat en wat als moeilijk of ingewikkeld wordt ervaren. Gemeentes gaan bij elkaar op bezoek en bespreken elkaars leerpunten. Doet de gemeente Zaanstad dit ook (dat kan ook zonder ondertekening van het manifest ‘iedereen doet mee’) En zo ja wat zijn hiervan de conclusies en zo nee waarom doen we dat niet?

Wij zijn zeker van plan onze ervaringen te delen met en te leren van andere gemeenten. Zo is voor de totstandkoming van het Actieplan Toegankelijkheid advies gevraagd aan enkele koploper-gemeenten (Zwolle, Groningen, Utrecht). Op 5 november hebben enkele verantwoordelijke ambtenaren het VNG congres “Iedereen doet mee” in Nieuwegein bezocht.

 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­