Algemene beschouwingen, Rene Tuijn

Voorzitter,

En toen was er corona. We leven in een spannende en onzekere tijd voor iedereen in onze gemeente. Het is bijna niet voor te stellen hoe anders het leven er kort geleden nog uitzag.

Corona betekent naast een gezondheidscrisis, ook een economische crisis en een sociale crisis. Corona raakt wie kwetsbaar is dubbel zo hard. Denk aan de eenzaamheid in verpleeghuizen, de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Maar ook aan de risico’s voor een tweedeling in de maatschappij. In deze kwetsbaarheid hebben mensen en de samenleving behoefte aan zekerheid. Over hoe we hier uitkomen. Over hoe we pijn eerlijk verdelen.

De gevolgen van de corona-crisis hebben we als raad nog lang niet in beeld. Wat betekent het uiteindelijk voor de werkgelegenheid? Kan iedereen zijn rekeningen straks nog betalen? Kunnen onze culturele en maatschappelijke instellingen nog leveren wat de stad nodig heeft? ,

Waar Zaanstad voor de corona crisis, met beperkt budget, al ontzettend veel belangrijke ontwikkelingen voor ogen had. Denk aan de wachtlijsten voor woningen, onderwijskansen en verduurzaming. Hebben we nu extra uitdagingen. Hoe groot die uitdagingen zijn en welke financiële middelen we van het Rijk mogen verwachten is helaas ook onduidelijk.

Als PvdA zijn we dan ook blij met een voorjaarsnota die nog geen keuzes maakt, maar uitgaat van wat we hebben. Eerst helpen waar nodig,  een inschatting maken van wat de toekomst brengt en geen hals over kop bezuinigingen. De komende maanden moeten we met elkaar zoeken naar een aanpak waarmee onze inwoners, bedrijven en instellingen met vertrouwen de toekomst in kunnen.

Belangrijk is dat je als overheid zorgt voor investeringen op plekken waar dat het meeste effect heeft.

We zien met de eerste corona aanpak al goede inspanningen om bedrijven en instellingen in geval van nood te ondersteunen, zo krijgt de horeca meer ruimte. De keuze voor maatwerk voor degenen die het het meest hard nodig hebben, in combinatie met een belang voor andere mensen in de stad, vinden wij een goede. Een belangrijke organisatie als de voedselbank verdient daarom ook onze steun.

Kies met voorrang voor bedrijven die veel werkgelegenheid bieden of een belangrijke maatschappelijke taak vervullen. Als wij investeren in duurzame energie, doe dat dan om de lasten van burgers te verlichten.

Ondersteun instellingen die onze zwakkeren helpen om stevig door de crisis te komen. Naast de al genoemde voedselbank geldt dat bijvoorbeeld ook voor onze buurthuizen.

Voorzitter, we moeten heel goed oppassen dat de kloof in de samenleving niet wordt vergroot door de gevolgen van corona. We willen juist nu gelijke kansen in het onderwijs, gelijke kansen op werk. Maar ook dat iedereen mee kan blijven doen wanneer het gaat om financiële armslag.

De corona crisis kan gemakkelijk leiden tot stijgende lasten, denk aan zorgpremies. Het heeft de ongelijke positie van kinderen in het thuisonderwijs genadeloos blootgelegd. Mensen verliezen hun baan.

We moeten kijken naar de inwoners die met kleine inkomens ook de gevolgen van de crisis moeten dragen en daardoor in een nog moeilijkere situatie belanden. Zeker bij inwoners die reeds in een schuldhulpverleningstraject zitten en door terugval in inkomen eventueel nieuwe schulden moeten aangaan. Wij zouden niet willen dat het aangaan van nieuwe schulden een reden is om de lopende schuldhulpverlening te beëindigen.

Als gemeente moet je uit verantwoordelijkheidsgevoel voor al deze genoemde groepen kijken naar hoe je ze kunt ondersteunen. Afgezien van deze verantwoordelijkheid leidt het niet goed ondersteunen in deze fase tot grotere problemen voor de toekomst. Problemen die vaak niet alleen persoonlijke drama’s zijn, maar ook grote financiële gevolgen voor de gemeente kunnen hebben. Preventie naar de toekomst moet leidend zijn, wees er vroeg bij.

Uitsluiting en gebrek aan perspectief zijn altijd de lucifers geweest van onvrede. We mogen trots zijn dat we in Zaanstad altijd blijven investeren in het bieden van perspectief. Maar ook wij hebben buurten met hogere werkloosheid, segregatie en sluimerende onvrede. Daarom zijn we blij met het manifest dat is aangeboden aan het kabinet, ook door onze eigen burgmeester. Zaanstad moet een stad van kansen blijven i.p.v. angsten.

Voorzitter, we moeten vooral doorgaan met onze woningbouw, gelijke kansen in het onderwijs en het stimuleren van werkgelegenheid.  En om dat te doen is er creativiteit nodig in hoe je dit op een verantwoorde manier financiert. Maar de reanimatie van de stad gaat altijd voor. Zaanstad is een prachtige stad. We zijn er voor elkaar en we helpen elkaar waar dat kan.

Maar niet alles is somber, de PvdA fractie kijkt positief naar de toekomst. De afgelopen maanden hebben zo veel inwoners van Zaanstad zich van hun mooiste kant laten zien. De solidariteit, de bereidheid elkaar te helpen en de energie om iedereen op de been te houden zijn hartverwarmend. Al die mensen in de zorg, het onderwijs, de transport, de supermarkt, de schoonmaakbranche, de vaders en moeders, de ondernemers en al die scholieren en studenten die vanuit huis leren en er het beste van maken. Dat toont aan waar we toe in staat zijn.

De afgelopen maanden hebben we ook laten zien dat we gezamenlijk ons leven radicaal om kunnen gooien. Nu komt het aan op de politieke wil om diezelfde kracht te gebruiken voor een nieuw perspectief.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we sterker uit deze periode komen. Laten we het maximale doen om straks in het najaar een begroting met beleid neer te leggen waar we de komende jaren trots op kunnen zijn.

Dank u wel.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­