Algemene beschouwingen, René Tuijn

Voorzitter,

We leven in een zeldzaam moeilijke tijd. En waar we in maart nog hoopten dat corona bij deze begroting onder controle zou zijn, weten we nu beter.

Corona raakt iedereen, mensen verliezen hun dierbaren of strijden voor hun gezondheid. Horeca, culturele instellingen, sportverenigingen en bedrijven worden zwaar getroffen en de zorgmedewerkers staan, opnieuw, voor een enorme zware opgave.

Corona werkt als een loep. Het laat duidelijker dan ooit zien waar kwetsbaarheden in onze samenleving zitten en vergroot de verschillen die er al zijn. Wie kwetsbaar is, wordt zwaarder geraakt. In deze onzekerheid en kwetsbaarheid hebben mensen en de samenleving behoefte aan bestaanszekerheid. Over hoe we hier uitkomen. Over hoe we de pijn eerlijk en fatsoenlijk verdelen.  Wij zijn er met elkaar, voor iedereen in deze stad. Juist ook om die bestaanszekerheid te garanderen, dat gaat voor alles en daar staan we voor als PvdA!

De crisis zal niet eeuwig duren en er lijkt perspectief om met sneltesten en vaccins in 2021 weer terug te kunnen keren naar een leefbaar “nieuw normaal” , zonder lockdown. Maar dan zijn we er nog niet. Als raad moeten we zorgvuldig kijken naar de lessen die we nu leren en naar het oplossen van lange termijneffecten. We weten momenteel namelijk nog onvoldoende wat de effecten zijn van het extra beroep dat mensen doen op de sociale wijkteams, de voedselbank, de werkgelegenheid en de ontwikkeling van armoede.

Het is belangrijk om juist in crisistijd te investeren in mensen en het fysieke domein. Niet bezuinigen! Investeren in woningbouw zodat mensen aan het werk kunnen blijven, investeren in ouderen en jeugd, zodat zorg in de toekomst niet toeneemt. Dat is wat dit college doet en dat is wat we ondersteunen.

Het college komt de komende maanden met nieuwe coronarapportages. Rapportages die wat ons betreft naast de financiële effecten en de acute maatregelen voor bv cultuur en horeca vooral ook moet kijken naar wat er op lange termijn meer nodig is.

Onderwijsachterstanden, werkeloosheid, armoede en zorg, deze werken ook door na de crisis. Het is dan ook belangrijk dat richting de voorjaarnota duidelijk is wat we specifiek in Zaanstad kunnen gaan verwachten. Een hele klus want we zien nu bijvoorbeeld bij de jeugdzorg al een enorm dilemma tussen kostenbeheersing en het leveren van de zorg die onze jeugd verdient. Het Rijk dekt de korte termijn kosten, maar de lange termijn effecten komen voor rekening van de Zaanse gemeenschap.

Voor het maken van deze begroting heeft de raad een aantal afwegingsprincipes vastgesteld die het college heeft gebruikt. Voor volgend jaar denken we dat deze afweging nog wel een verdiepingsslag kan gebruiken. Veel van de genoemde problematiek valt straks niet op te lossen binnen de portefeuille van de verantwoordelijk wethouder. Ook hier moeten we het “samen”oplossen! Meer dan tot nu toe is gedaan.

Wat doen we als de werkeloosheid en bijstandsuitkeringen in het komend jaar verder stijgen? We vinden allemaal dat werk een belangrijke voorwaarde is voor meedoen in de maatschappij  en de basis is voor bestaanszekerheid. Het onderwijs wordt al jaren geteisterd door het lerarentekort, maar de coronacrisis maakt ook weer extra duidelijk dat kinderen soms kwetsbaar zijn en juist het onderwijs nodig hebben om hun weg te vinden in onze samenleving. Datzelfde geldt voor extra aanvragen van minimaregelingen en de benodigde capaciteit van de wijkteams en jeugdzorg om inwoners die problemen hebben snel te helpen.

De begroting lezende zijn wij zeer tevreden dat het beleid van het college kan worden doorgezet. en dat de begroting over vier jaar sluitend is. 

'Investeren in onze jeugd is werken aan onze toekomst'  Op basis van de motie jongeren centraal wordt nu geïnvesteerd.  Er komt capaciteit beschikbaar voor preventief jongerenwerk om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit. Hier zijn wij zeer tevreden mee.

Binnen de begroting wordt  meer geld ter beschikking gesteld voor duurzaamheid. Een keuze die wij als initiatiefnemer voor Zaanstad klimaatneutraal 2020 en oprichting van het eerste duurzaamheidsfonds ondersteunen. Wel raken wij ook in verwarring. Met de vorige duurzaamheidswethouder waren we het niet eens dat duurzaamheid inmiddels een logisch onderdeel zou zijn van alle beslissingen van de gemeente. We hebben nog een motie moeten indienen met de CU om na 2020 in ieder geval het budget voor duurzaamheidsmedewerkers te behouden. En nu blijkt dat de nieuwe wethouder meer geld nodig heeft. Laat ik voorop stellen, voor ons geen verrassing. Wat wij nu wel willen zien is een  concreet en meetbaar overzicht van te behalen doelen. Termen als “kansen pakken” en “verbindingen leggen” zijn wat ons betreft niet genoeg in een tijd van moeilijke keuzes. We willen investeren in duurzaamheid voor het milieu, maar het meest kansrijk is dit ook als het verder doorwerkt. Op werk, betaalbaarheid van de woningen en een betaalbare energierekening. Wij willen dus weten hoe dat geld wordt ingezet. Nu krijgt een effectief gebleken aanpak als de stappensubsidie eenmalig een ton. Dit lijkt niet in balans, dat willen wij afwegen. Hierover zullen wij het debat voeren en waarschijnlijk een motie indienen.

Voorzitter, corona brengt niet alleen kommer en kwel. We zien ook dat inwoners elkaar helpen. Daarnaast zien we een gemeente die alles op alles zet om bij te springen waar dat nodig is en een ambtenarenapparaat dat al zijn energie besteed om de schade voor de stad en haar inwoners te beperken.

Juist in deze tijden van onzekerheid en soms ook angst is bestaanszekerheid en het hebben van perspectief voor de PvdA Zaanstad het uitgangspunt. Verdraagzaamheid, veiligheid en saamhorigheid zijn daarbij belangrijk, alleen met elkaar komen we sterker uit de huidige crisis.

Hoewel wij zorgen hebben, zien we binnen Zaanstad alle mogelijkheden om een goede toekomst voor iedereen te waarborgen.

Voorzitter, deze begroting is wat  de PvdA betreft een goede stap naar de komende jaren. Dank u wel.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­