Aanmeldbeleid Zaanse basisscholen niet transparant genoeg

Na gesprekken met ouders naar het aanmeldbeleid van Zaanse basisscholen blijkt dat de procedure van aanmelding en inschrijving niet helder is en ook niet goed  genoeg wordt gecommuniceerd. Dit is tevens naar aanleiding van de mondelinge vragen die we hebben gesteld aan het college, bevestigd door zowel de wethouders als schoolbesturen. Dit onacceptabel en niet wenselijk. Ieder kind moet zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Het beleid van scholen rond aanmelden en inschrijven op de basisschool speelt hier een grote rol. Daarom hebben we motie ingediend en is het tijdens de raadsvergadering van 27 mei jl. Aangenomen.

Motie aanmeldbeleid basisonderwijs Zaanstad is aangenomen.

Formeel is het zo dat kinderen pas vanaf hun derde verjaardag mogen worden aangemeld bij een basisschool. De wettelijke vaste leeftijd van drie jaar moest bijdragen aan een gelijk speelveld voor iedereen die een kind bij een basisschool wil aanmelden. In de praktijk blijkt dat een aantal scholen met vooraanmeldingen werkt die automatisch leiden tot toelating. Kinderen hebben daardoor niet dezelfde kansen om toegelaten te worden wanneer hun ouders hen bij het wettelijke tijdstip van drie jaar inschrijven. Daarnaast kan een groot deel van de scholen hun website verbeteren ten aanzien van goede en heldere informatie over hun toelatingsbeleid in Zaanstad. Op geen enkele wijze is duidelijk welke criteria er worden gehanteerd bij de toelating als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen op de school.  Dat betekent dat voor veel ouders onduidelijk is waarom hun kind wel of niet op een school kan worden geplaatst na aanmelding. Dit moet en kan anders.

Vervolg

De gemeente Zaanstad gaat met schoolbesturen voor het komende schooljaar te beginnen met de aanpassing van de communicatie en procedures rond aanmelding en toelating op de websites van afzonderlijke scholen, en deze in lijn te brengen met de wettelijke vereisten. Daarnaast wordt dit gepresenteerd in samenwerking met schoolbesturen aan de gemeenteraad. Doel is heldere afspraken over aanmelding en toelating.

Motie aannamebeleid Basisonderwijs

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­