Songül Mutluer

In navolging op gemeenten als Den Haag, wil de PvdA nagaan of het zogenaamde Generatiepact ook kan worden toegepast binnen gemeente Zaanstad teneinde o.a. de jeugdwerkloosheid aan te pakken.  In Den Haag leverde dit eind vorig jaar 116 plaatsen op en maakten 500 oudere werknemers gebruik van de regeling.

Het Generatiepact is een afspraak tussen de Gemeente en werknemer met als doel om de gemiddelde leeftijd binnen de Gemeente naar beneden te brengen. Oudere werknemers van zestig jaar en ouder kunnen er in dat geval voor kiezen wat minder te gaan werken. De organisatie kan hierdoor besparen op loonkosten en ontstaat er ruimte voor jongere nieuwe werknemers om bij de Gemeente aan de slag te gaan.  De Gemeente compenseert een deel van de uren die deze groep medewerkers inleveren. 

Een wijze om dit vorm te geven is de 60-80-100-regeling. Hierbij werkt de oudere werknemer nog maar 60 procent in tijd voor 80 procent salaris met 100 procent pensioenopbouw.  

De regeling is  aantrekkelijk voor oudere werknemers omdat het is omgeven met voldoende waarborgen zoals voorzetting 100% pensioenopbouw, stopzetten regeling bij ernstige/langdurige ziekte, geen ontslag hoeven te nemen om aan de regeling deel te nemen, mogelijkheden tot omscholing naar ander functie etc. Ook draagt de regeling o.a. bij aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid en bevordert het voorts de doorstroming en biedt carrièrekansen voor de zittende werknemers.

In 2017 heeft de voormalige minister het fiscale knelpunt voor de combinatie van vroegpensioen weggenomen. Daarmee is het Generatiepact ook interessant geworden voor andere gemeenten.

Daarnaast is in de Verzamelwet SWZ 2018 geregeld dat een leeftijdsonderscheid in vacature teksten tot de mogelijkheden behoort. In deze wet staat dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een algemene maatregel van bestuur kan bepalen dat een werkgever vacatures mag toespitsen op bepaalde leeftijdscategorieën.

Voordat de PvdA dit voorstel gaat bespreken, wil zij een aantal technische vragen beantwoord zien.

  1. Hoeveel oudere werknemers (60 jaar en ouder) zijn (ongeveer) in dienst van de Gemeente in 2018, 2019 en 2020?
  2. Kunt u aangeven welke cijfers er bekend zijn ten aanzien van jeugdwerkloosheid in Zaanstad? Voor wat betreft 2016 en 2017?
  3. De uitzondering die in de Verzamelwet SZW staat beschreven en die het mogelijk maakt om in feite te selecteren op leeftijd in vacatureteksten is verlopen per 1 januari 2018, maar er is een alternatief opgenomen in de wet. Kunnen we deze alternatief zodanig lezen dat het nog steeds mogelijk is om te selecteren op leeftijd?
  4. Kunt u een indicatie geven van de kosten die door de Gemeente gemaakt gaan worden op het moment dat het Generatiepact binnen de Gemeente wordt doorgevoerd, hoeveel netto besparing de regeling oplevert en in welke mate die kan worden aangewend voor herbezetting. We willen een berekening zien van de 60-80-100 regeling.
  5. Maakt het in deze regeling uit in welke salarisschaal de betreffende oudere werknemers zit?

PvdA wenst na de antwoorden de wenselijkheid van dit pact met elkaar na te gaan. Een vervolg vraag kan zijn in hoeverre het interessant is dat ook andere bedrijfstakken dit pact opnemen in hun beleid.

Vriendelijke groet,

Songul Mutluer

Partij van de Arbeid

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­