goede zorg voor ouderen

Naar huis

De koffer staat ingepakt klaar; na een paar weken revalideren in het verpleeghuis, gaat mw. Roos vandaag weer terug naar huis.

Het was even schrikken toen ze 4 weken geleden haar heup brak nadat ze gestruikeld was in de badkamer. Gelukkig is ze snel hersteld, hoewel ze voorlopig wel met de rollator moet lopen van de fysiotherapeut vanwege het evenwicht. Mw. Roos heeft verschrikkelijk veel zin om terug naar huis te gaan; lekker weer in haar eigen bed en bij haar eigen spulletjes. Aan de ander kant ziet ze er ook tegenop. Ze heeft gemerkt dat ze het best gezellig vond om samen met andere mensen te  eten en altijd iemand in de buurt te hebben. Gelukkig komt er straks elke dag iemand van de wijkzorg om haar te helpen met wassen en aankleden en zal ook haar dochter vaak langskomen. Als ze die toch niet had….

De dochter van Mw. Roos heeft alles geregeld voor  de thuiskomst van haar moeder, de koelkast is gevuld, het huisje is schoon en  de maaltijdservice is geregeld. Het is fijn dat moeder weer naar huis komt maar het brengt ook zorgen met zich mee. De laatste maanden merkt ze dat haar moeder wat vergeetachtig wordt en slecht voor zichzelf zorgt. Ze is erg opgeknapt in het verpleeghuis en ze is bang dat er een terugval komt als ze weer thuis is. De zorg voor haar moeder valt de dochter soms zwaar. Ze staat er alleen voor en heeft ook haar werk en eigen gezin nog.

Zorg op maat en ondersteuning voor mantelzorgers

Als specialist ouderengeneeskunde maak ik een soortgelijke casus wekelijks mee. De mensen worden steeds ouder en velen krijgen te maken met achteruitgang in het functioneren door een chronische ziekte, na een ziekenhuisopname of na een gebeurtenis zoals een fractuur of een beroerte.  Het beleid in Nederland is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is ook de wens van de meeste mensen. De tijd dat iedereen zich met 65 jaar al inschreef voor een verzorgingshuis is gelukkig voorbij en zou ook onbetaalbaar zijn. We moeten er echter wel voor zorgen dat voldoende en kwalitatief goede  zorg ook voorhanden is; juist wanneer de zorgvraag steeds verder toeneemt. Wij zullen steeds vaker te maken krijgen met hoogbejaarde mensen die op verschillende gebieden zorg en begeleiding nodig hebben in de thuissituatie. Daarnaast is het van groot belang dat mantelzorgers ondersteund worden in hun taken.

De PvdA zet zich in voor zorg en welzijn

De PvdA heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor zorg en welzijn.  De sociale wijkteams die gekomen zijn hebben de ruimte gekregen om maatwerk te bieden en daarmee oplossingen aan te dragen voor mensen zoals Mw. Roos.  Er zullen veel mensen zijn die wel zorg nodig hebben, maar deze niet zelf kunnen organiseren, Zij moeten kunnen rekenen op steun van de gemeente. Voor de PvdA zijn zorgen voor elkaar en betrokkenheid belangrijke uitgangspunten. De PvdA wil dat we een seniorvriendelijke gemeente zijn waarbij de zorg toegankelijk blijft en waarin ouderen duidelijke informatie krijgen over de beschikbare voorzieningen in de WMO. Het bestrijden van eenzaamheid en het  inzetten van domotica, technische oplossingen die er voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, zijn belangrijk. Daarnaast verdienen mantelzorgers zoals de dochter van Mw. Roos  steun en waardering en moeten zij ook ontlast kunnen worden wanneer dat nodig is.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Mocht het dan op een zeker moment voor mensen zoals Mw. Roos niet meer haalbaar zijn om zelfstandig te wonen, dan moeten er in de  wijken voldoende (kleinschalige) woonmogelijkheden zijn, met alle nodige zorg in de nabije omgeving.  Ook in dorpen zoals Assendelft en Westzaan is het belangrijk dat er woonvoorzieningen blijven voor ouderen met een hogere zorgzwaarte. Uitgangspunt is daarbij dat de zorg zo lang mogelijk thuis geleverd wordt maar wanneer dat niet meer mogelijk is, moet men in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Tevens is het noodzakelijk dat er mogelijkheden zijn om tijdelijk opgenomen te worden wanneer het huis even niet meer gaat of de mantelzorg uitvalt.  Dit alles vergt samenwerking tussen zorgorganisaties, woningbouwverenigingen en gemeenten waarbij de bereidheid moet zijn om buiten de eigen kaders te denken en geanticipeerd wordt op de toekomst.

Festina Lente

In het geval van Assendelft betreft het een oude kern waar relatief veel ouderen wonen en een grote nieuwbouwwijk waar de verwachting is dat over enkele decennia de vergrijzing enorm is toegenomen. Het huidige zorgcentrum in Assendelft voldoet niet meer aan de woonwensen van tegenwoordig maar een intramurale voorziening blijft wel  noodzakelijk voor een bepaalde groep mensen die nu eenmaal veel zorg nodig heeft. Dat kan zijn omdat er sprake is van dementie of in het kader van een lichamelijke beperking. Het mooiste zou zijn om deze voorzieningen kleinschalig in te passen in de bestaande wijken zodat jong en oud door elkaar kan blijven wonen.  Wij streven er naar om met de betrokken partijen en instanties de visie op toekomstbestendige ouderenzorg door te ontwikkelen en daar naar te handelen.

Er is al heel veel bereikt en daar kunnen we trots op zijn. Dat willen we graag voortzetten.  Een stem op de PvdA betekent zeker zijn van goede zorg voor ouderen!

Ellen van Diepen – de Jong
Nr. 18  PvdA Zaanstad

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­