Eylem Köseoglu

Amsterdam werft met een eigen campagne leerkrachten in Zaanstad. Zaane scholen hebben ook te kampen met een enorm tekort aan leraren dat de komende jaren alleen maar zal groeien. De Zaanse raad trekt zicht hier niet zo veel van aan in tegenstelling tot Amsterdam.  Als PvdA hebben we tijdens het Zaanstad Braad van 1 februari 2018 ervoor gepleit dat de gemeente samen met schoolbesturen maatregelen neemt om het lerarentekort in Zaanstad terug te dringen en te komen tot een gezamenlijk plan waarbij scholen en gemeente duidelijk in kaart brengen wat precies de knelpunten zijn, welke aanpak noodzakelijk is en welke (financiële) maatregelen ingezet moeten worden.

Dit is mogelijk, maar is tegelijk ook een beleidsmatige en een financiële keuze.  De gemeente staat aan de lat voor datgene waar ze wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld huisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht. Deze taken worden vanzelfsprekend zorgvuldig in goede afstemming met de schoolbesturen vervuld.  Daarnaast heeft de gemeente echter de vrijheid om in samenwerking met de schoolbesturen op meer vlakken in te zetten dan alleen op de wettelijke verplichte taken en daar (financiële) middelen voor beschikbaar te stellen of maatregelen te nemen die bevorderlijk zijn voor het aantrekken van leerkrachten. Denk aan nog betere huisvesting. Maar ook de inzet van onderwijsassistenten is een mogelijkheid.

We hebben als PvdA Zaanstad de volgende schriftelijke vragen ingediend.

Bijlage

Artikel 51 Lerarentekort

Songül Mutluer

Via een raadsinformatiebrief hebben wij vernomen dat de op 15 maart jl. aangenomen voorstel “Westzijde maximaal 30 km” gewijzigd wordt uitgevoerd door het college.

René Tuijn

Woensdag 11 april verschijnt op NH nieuws het bericht dat er grote achterstand is in het onderhoud van honderden bruggen en viaducten. Bij veertien constructies wordt gesproken over “ernstig en onacceptabel“ onderhoud. Eén van de veertien grote problemen ligt in Zaanstad, namelijk de Coenbrug.

De SP en PvdA delen de zorgen omtrent de situatie aldaar en hebben onmiddellijk vragen gesteld aan het college. Aangezien het de veiligheid van onze burgers betreft is onmiddellijke actie van de gemeente noodzakelijk

Vragen van de fractie van de Socialistische Partij (SP) en PvdA

 Geacht college, in kader van Artikel 51 ontvangen wij graag van u antwoord op de volgende vragen:

  1. Klopt het dat delen van de voegovergang (bij de ‘klep’) van de Coenbrug reeds zeer lang geleden vervangen hadden moeten worden en dat dat nog niet is gebeurt? Zo nee, waarom is dit nog niet gebeurt en wat onderneemt het college om te zorgen dat dit alsnog gebeurt?
  2. Klopt het dat er delen van de Coenbrug kunnen vallen als er niet wordt ingegrepen? Is de wethouder met ons van mening dat dit onacceptabel is en zo ja, wat gaat hij daaraan doen?
  3. Klopt het dat er kabelbreuken dreigen die het functioneren van de Coenbrug kunnen hinderen? Zo ja, wat gaat de wethouder daaraan doen?
  4. Klopt het dat vluchtroutes vanaf de Coenbrug zijn afgesloten? Zo ja, wat gaat de wethouder daaraan doen?
  5. Zijn de eerder doorgeroeste geluidsschermen inmiddels inderdaad afdoende hersteld? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke aanvullende afspraken maakt het college met RWS? Bent u met ons van mening dat er een duidelijke planning moet komen van herstel van de gebreken aan de brug waar de gemeente Zaanstad ook actief van op de hoogte wordt gehouden van planning.
  7. Welke afstemming is er met de Provincie over kwaliteit en herstel van de brug? Zou u ook verwachten dat dit onderwerp van onderzoek is binnen het A8/A9 traject. En dat de Provincie ook actief zou moeten sturen op de veiligheid en de draagkracht van de brug.

 Voor de spoedige beantwoording van de vragen danken wij u bij voorbaat.

Namens de fractie van Socialistische Partij (SP),  Patrick Zoomermeijer

 Namens de PvdA,  René Tuijn

goede zorg voor ouderen

Naar huis

De koffer staat ingepakt klaar; na een paar weken revalideren in het verpleeghuis, gaat mw. Roos vandaag weer terug naar huis.

PvdA fractie in Zaanstad is goed bezig

René Tuijn (nr.2), Tjeerd Pietersma (nr.3) en Eylem Köseoglu (nr.4) van de PvdA Zaanstad willen onder leiding van fractievoorzitter en huidige lijsttrekker Songül Mutluer het goede werk van de afgelopen vier jaar voortzetten. “We hebben een mooie lijst met goede kandidaten.

Eylem Köseoglu

Al jaren is er sprake van dat veel bijstandsgerechtigden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In 2016 is een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen over Zaanse Bijstand op Maat.

Songül Mutluer

In navolging op gemeenten als Den Haag, wil de PvdA nagaan of het zogenaamde Generatiepact ook kan worden toegepast binnen gemeente Zaanstad teneinde o.a. de jeugdwerkloosheid aan te pakken.  In Den Haag leverde dit eind vorig jaar 116 plaatsen op en maakten 500 oudere werknemers gebruik van de regeling.

Eylem Köseoglu

Vandaag, 8 maart 2018, is het de 96ste Internationale Vrouwendag!
Vandaag besteden we extra aandacht aan vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie. De PvdA Zaanstad en GroenLinks stellen vandaag artikel 51-vragen over seksuele intimidatie op straat in Zaanstad.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­