Het miljoenenrisico van een referendum over het Cultuurhuis

De Gemeenteraad van Zaanstad heeft tijdens de Raadsvergadering besloten dat initiatiefnemer Jan de Bruin zijn 5000 handtekening kan gaan verzamelen als vervolgstap in de aanloop naar een mogelijk referendum.

geen extra coffeeshop in Zaanstad

Vanavond, tijdens de commissievergadering, zal door een aantal partijen gepleit worden voor een actualisatie van het coffeeshopbeleid. POV en DZ willen het namelijk mogelijk maken een (extra) coffeeshop te laten openen nu Moonlight in Zaandam is gesloten. De PvdA is en blijft tegen een coffeeshop in Zaanstad Noord (Krommenie, Assendelft, Wormerveer).

Rienk Spiekstra

Geacht College

Onlangs ontving het College van B & W (afschrift aan de Gemeenteraad) een brief van een aantal bewoners van de Popel-/ Beukenstraat in Krommenie. Daarin uiten zij onder meer hun ongenoegen over het- plotseling en zonder communicatie vooraf - loslaten van bestaan gedoogbeleid rond het parkeren op een ruime stoep c.q. pleintje.

Woningen toewijzen in Poelenburg
Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017 stond de Zaanse variant van de Rotterdamwet voor de wijk Poelenburg/Peldersveld op het programma. Net als een grote meerderheid van de betreffende bewoners, is de PvdA een groot voorstander van deze Zaanse variant. Ik leg dat graag nogmaals uit! 

Mijn ouders verhuisden naar Nederland om te werken. Als gastarbeiders werkten ze eerst in de textielindustrie in de regio Twente, toen ik negen jaar oud was belandden we in Zaandam. Ons gezin met zeven kinderen (ik heb zes zussen en een broer) woonde in een kleine flat in Poelenburg. Alhoewel ik met een goed gevoel terugkijk op mijn jeugdjaren in Poelenburg gold ook toen dat deze buurt gekenmerkt werd door sociaal economische achterstanden. Veel armoede, werkloosheid en hoge concentraties migranten. Vanaf het moment dat ik op mijn negentiende de wijk verliet, is die er niet beter op geworden. De problematiek is alleen maar nog ingewikkelder en nog complexer. Het aantal uitkeringsgerechtigden neemt de laatste jaren en maanden toe, meer dan in andere wijken in Zaanstad. De wijk kent zeven zwarte scholen, de Cito-resultaten wijken in negatieve zin af, taal is een hardnekkig probleem en een kwart van de kinderen in Poelenburg en Peldersveld groeit op onder de armoedegrens.

De afgelopen decennia zijn er verwoede pogingen ondernomen om de wijk leefbaar en gezonder te krijgen. Om uiteenlopende redenen zijn we er echter niet geslaagd hierin hele grote successen te boeken. Misschien ontbrak het aan een overkoepelende en integrale aanpak van de problemen. De jaren van economische crisis waardoor woningcorporaties niet meer konden investeren droegen ook niet bij aan positieve resultaten. Ik sluit verder niet mijn ogen voor het feit dat mijn partij met wisselende coalitiepartijen de afgelopen decennia daarin ook een bijdrage heeft gehad. Misschien maakt het mij daarom nog gemotiveerder alles uit de kast te trekken en dit nu wel te laten slagen.

De Zaanse variant op de Rotterdamwet

Het was de voormalig “treitervlogger” Ismail Ilgun die afgelopen jaar de wijk tot landelijk nieuws maakte. Deze aandacht heeft veel los gemaakt in de wijk, bij de mensen maar ook in het brede draagvlak om versneld, stevigere maatregelen te nemen. In onderlinge samenwerking tussen het college, de raad en de bewoners van de wijken Poelenburg en Peldersveld, werd een  pilot gestart. Met deze pilot wordt nu geïnvesteerd in onderwijs, taal, werk. Via het programma Ondermijning wordt verder criminaliteit bestreden. Als sluitstuk binnen dit totaalpakket wordt ook een beroep gedaan op de wet Bijzondere maatregelen Grootstedelijk Problematiek: de Zaanse variant op de Rotterdamwet.

100% voorstander

Ik ben hier 100% voorstander van omdat ik  echt geloof dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is en ons niet verder gaat brengen. Nu is de tijd voor echt rigoureuze maatregelen om die wijk beter te maken. Het is een wijk die vastzit in een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Tegenstanders van deze ”Zaanse wet” spreken van discriminerende maatregelen die strijdig zouden zijn met de grondwet. Ik ben het daar volledig mee oneens.

Verbindend kunnen zijn

We willen niet mensen weren, maar mensen die niet kwetsbaar zijn selectief voorrang geven. Mensen die een verklaring omtrent Gedrag kunnen overleggen en geen overlast gevend en/of crimineel gedrag meenemen. Die inkomen uit arbeid en een startkwalificatie hebben. Binnen de groep woningzoekenden met inkomen uit arbeid of studiefinanciering willen wij nog eens ‘extra’ voorrang geven aan woningzoekenden die werkzaam zijn in de niet-commerciële dienstverlening. Denk aan  leraren en wijkverpleegkundigen. Ik denk dat juist deze doelgroepen verbindend kunnen zijn in de wijk. Juist om er voor te zorgen dat de wijk niet steeds kwetsbaarder wordt. We willen evenwicht, juist om er voor te zorgen dat de wijk niet nog kwetsbaarder wordt. Daarnaast houden we scherp in de gaten of deze maatregel in Poelenburg/Peldersveld niet leidt tot een onevenredige instroom van sociaaleconomisch zwakkeren in nabijgelegen wijken als bijvoorbeeld Kogerveld, Zaandam Zuid of de Rosmolenwijk. Mensen die niet in Poelenburg terecht kunnen, worden wel mogelijkheden geboden in andere (gezondere) wijken.

Hard en zacht

We gaan dus voor een aanpak die hard en zacht combineert. Altijd in overleg en samen met bewoners. Juist daarom staan wij, samen met bewoners, ook voor deze strenge maar legitieme en noodzakelijke maatregel. Zo maken we een begin naar een veilige, diverse en kansrijke wijk.

 

Deze opinie is geschreven door Songül Mutluer, fractievoorzitter PvdA Zaanstad en lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018.

 

René Tuijn

Vorige week verschenen een aantal nieuwsberichten over problemen bij de ontwikkeling van “De Witte Olifant”.

Songül Mutluer

Naar aanleiding van de technische vragen van de PvdA Zaanstad heeft het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven dat zij via een meldingsplicht en het bijhouden van een nachtregister een start gaat maken met regulering van en de handhaving op particulier verhuur via Airbnb en Wimdu.

Hiernaast wil de gemeente maatregelen toepassen zoals; het instellen van een maximum aan het verhuurde aantal kamers, het maximaal toegestane aantal huurders en het maximale aantal nachten dat per jaar verhuurd mag worden.

Mutluer: “Ik ben blij dat de gemeente maatregelen gaat treffen om de neveneffecten van particulier verhuur - zoals overlast, stijging huurprijzen, beperking doorstroming, ontstaan van illegale hotels - via platforms als Airbnb tegen te gaan”.

Binnen de regionale samenwerking van de metropoolregio wil de gemeente in gesprek gaan met Airbnb. Hiernaast heeft de metropoolregio opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om het aanbod en de verhuur van het platform te analyseren.

Mutluer: “Na het stellen van de vragen kregen we meerdere emails en telefoons van burgers die zelf overlast ondervonden van particulier verhuur of zich zorgen maakten over de onttrekking van woningen hierdoor aan de woningmarkt. De wachtlijsten zijn hoog in Zaanstad”.

De meldingen die de gemeente vanaf 2017 van overlast heeft gekregen in relatie tot particulier vakantieverhuur blijken volgens de antwoorden op de vragen 14 te zijn.  De afdeling Handhaving blijkt op dit moment - vanwege het ontbreken van regelgeving - echter geen gerichte juridische grondslag om richting verhuurders te handhaven. Alleen huurders worden op dat moment aangesproken op de overlast.

De gemeente geeft op de PvdA vragen aan dat ze een start gaat maken met het uitwerken van regels. Hoe lang het gaat duren is niet aangegeven. Ook wil de gemeente nagaan hoe bij particulier verhuur toeristenbelasting kan worden geheven.

De PvdA zal deze ontwikkelingen kritisch volgen en als de maatregelen niet tijdig komen dan wel niet  afdoende blijken, zal zij zelf met een initiatief komen.  

Songül Mutluer

PvdA Zaanstad creëert, met steun van de raad, extra geld in de begroting van 2018 voor het Ondernemersloket. 

René Tuijn

Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA het initiatief genomen om samen met een aantal andere partijen een nieuwe stap te zetten richting klimaatneutraliteit.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­